Last ned studieplan for Form og farge i Steinerpedagogisk perspektiv.

Last ned brosjyre med informasjon om dette studiet.

Våre Studenter

Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv

Studieåret utvikler din didaktiske, pedagogiske og metodiske forståelse for billedkunstfag sett i forhold til kunstens plass i kultur og samfunn.

I studieåret 2020-2021 tilbyr ikke Steinerhøyskolen årsenheten «Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv».

Hvis du er interessert i dette fagområdet, kan du for studieåret 2020-2021 søke kortere videreutdanninger (15 studiepoeng per emne). Se mulighetene her.

Hva er det faglige innholdet?

Årsenheten er organisert i to emner: Form og farge i egen danning (FOF1, 30 stp.) og Form og farge i steinerpedagogikken (FOF2, 30 stp.). Hovedtanken er, som det går frem av titlene, at FOF1 legger hovedvekt på at du skal lære, erfare og oppleve selv, mens FOF2 også vektlegger å bygge opp formidlings- og undervisningskompetanse, læreplanforståelse og elevkunnskap.

Hva er målet med studiet?

Studiet har som mål å utvikle din forståelse og dine ferdigheter i forhold til en generell billedkunstnerisk virksomhet, basert på Rudolf Steiners ideer. Videre har studiet som målsetting å utvikle visuelle, pedagogiske grep og gi nye impulser i forhold til undervisning. Studieåret tar sikte på å danne studentens didaktiske, pedagogiske og metodiske forståelse for billedkunstfag sett i forhold til kunstens plass i kultur og samfunn.

Få innføring i grunnleggende teknikker

Studiet gir en innføring i grunnleggende teknikker innenfor disiplinene maling, modellering og tegning. Disse fagfeltene blir også fordypet gjennom teoretiske perspektiver og kunsthistorie. Det vektlegges at studenten skal oppnå en dypere forståelse for det prosessuelle i et billedkunstnerisk arbeid. Studiet har sin hovedvekt på studentens, skapende aktivitet. Sentralt i studiet står de praktisk utførte og teoretisk bearbeidede billedkunstneriske impulser som Rudolf Steiner har gitt, slik de reflekterer og fordyper modernismen. Iakttakelse og opplevelse av fargens, formens og linjens virkninger øves; både som elementer i naturens og kulturens uttrykksformer – for så å kunne benytte seg av dette i egen kunstnerisk bearbeidelse.

Hvordan er studiet organisert?

Undervisning er lagt til mandager og tirsdager i tidsrommet 09.00-17.00 og onsdager fra 09.00-16.00. Onsdager er hovedsakelig lagt opp som pedagogisk dag tilknyttet Steinerskolen i Moss og på Hovseter. Torsdag og fredag er undervisningsfrie dager. I studiet veksles det mellom en individuell vei med stor vekt på egne arbeider, og fellesprosjekter hvor faget settes inn i en kulturhistorisk sammenheng. Pedagogikk og metodikk er sentrale fagområder.

Kvalifikasjon og videre studier

Studiet tildeler 60 studiepoeng og kan, i kombinasjon med annen utdanning, kvalifisere til undervisning i steinerskolene. Studiet er aktuelt for faglærere, klasselærere og andre som ønsker å fordype seg i det kunstneriske element. Form og farge i steinerpedagogiske perspektiv inneholder både kunstfag, pedagogikk og metodikk. Det er derfor egnet for å kombinere med videre studier i pedagogiske og til dels helsefaglige profesjonsutdanninger, samt studier i kunst.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Søkere over 25 år uten generell studiekompetanse kan søke på realkompetansegrunnlag. For å oppfylle kravene til realkompetanse må du være 25 år og ha fem års dokumentert jobberfaring hvorav minimum tre år må være relevant for studiet.

Mer informasjon

Form og farge i egen danning

Emnekode: FOF1
Undervisningsperiode: høstsemesteret
Studiepoeng: 30

Innledning og introduksjon til emnet

Sentralt i emnet står det skapende arbeidet med to- og tredimensjonal kunst, deres virkemidler og egenart. Samspillet mellom form og farge er en viktig del av undervisningen i emnet. Studentens egen erfaring med kunstneriske prosesser fra ideutvikling, skisser, eksperimentering, utvelgelse og fram til ferdig produkt har stor plass i emnet. Det legges vekt på at studenten skal utvikle et individuelt kunstnerisk uttrykk, og samtidig få en orientering om pedagogisk innhold og muligheter i billedkunstfagene. Studenten arbeider med ulike redskaper, materialer og teknikker. Innsikt i og forståelse for visuell kommunikasjon er et viktig grunnlag for studentens skapende arbeid.

Arbeidsmåter

 • forelesninger
 • samtale, diskusjon og refleksjon
 • praktisk-kunstneriske øvelser
 • selvstendig og veiledet arbeid
 • observasjonsøvelser
 • skriftlig og muntlig presentasjon av fagstoff
 • ekskursjoner
 • modellundervisning og praksisøvelser i steinerskoler
 • prosjektarbeid

Arbeidskrav

 • delta i obligatorisk undervisning, faglige samtaler, gruppearbeid og presentasjoner
 • utføre gitte oppgaver og faglige øvelser
 • utføre skriftlige oppgaver
 • delta i praksisøvelser og modellundervisning/praksis
 • kunstnerisk-praktiske øvelser
 • semesteroppgave

Form og farge i steinerpedagogikken

Emnekode: FOF2
Undervisningsperiode: vårsemesteret
Studiepoeng: 30

Innledning og introduksjon til emnet

Sentralt i emnet står pedagogiske form- og fargeøvelser, samt billedkunstfagenes betydning i steinerpedagogikken. Gjennom teoretiske forelesninger og praktiske øvelser skal studenten tilegne seg kunnskaper og ferdigheter innenfor kunstpedagogikk og -didaktikk, form og farge i et steinerpedagogisk perspektiv. Fagdidaktikkens oppgave er å gi studenten kunnskaper og ferdigheter i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning, samt til vurdering og veiledning av elever. Læreplanens intensjoner for elevenes danning og faglige vekst gjennom skoleløpet behandles ut fra et billedkunstfaglig perspektiv. I emnet gjennomgås og utvikles konkrete undervisningsopplegg som skal gi studenten erfaring med planlegging og utprøving av undervisning og fagovergripende prosjekter. Presentasjon og formidling av eget visuelt utrykk vektlegges.

Arbeidsmåter

 • forelesninger
 • samtale, diskusjon og refleksjon
 • praktisk-kunstneriske øvelser
 • selvstendig og veiledet arbeid
 • observasjonsøvelser
 • skriftlig og muntlig presentasjon av fagstoff
 • ekskursjoner
 • modellundervisning og praksisøvelser i steinerskoler
 • prosjektarbeid

Arbeidskrav

 • delta i obligatorisk undervisning, faglige samtaler, gruppearbeid og presentasjoner
 • utføre gitte oppgaver og faglige øvelser
 • delta i modellundervisning/praksis og praksisøvelser
 • kunstnerisk-praktiske øvelser
 • utføre skriftlige oppgaver
 • avslutningsoppgave

Studentarbeider høsten 2017

For å øve maleteknikk – kopier av kjente malerier

Studentarbeider høsten 2016

For å øve maleteknikk – kopier av kjente malerier

Tideligere studentarbeider

Loading...