Form og farge 2017-08-23T10:37:36+00:00

Fremdeles noen få ledige studieplasser!

Søk her

STUDIEPLAN >

Last ned studieplan for Form og farge i Steinerpedagogisk perspektiv.

BROSJYRE >

Last ned brosjyre med informasjon om dette studiet.

STUDIEHÅNDBOK >

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart er ca. 20. august – studieslutt medio juni. Undervisning er mandag og tirsdag kl. 09.00 – 17.00 og onsdag 09.00 – 15.00. Onsdager er hovedsaklig lagt opp som pedagogisk dag tilknyttet Steinerskolen i Moss og på Hovseter. Torsdag og fredag er undervisningsfrie dager. Studieavgiften er NOK 13. 450 per semester. I tillegg kommer materialutgifter og studieturer, ca NOK 3.000 pr. semester. Studier ved Steinerhøyskolen er godkjent for støtte hos Statens Lånekasse for utdanning og søknad må sendes elektronisk til Lånekassen.

Våre Studenter

Les om våre studenter

Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv

Studieåret tar sikte på å danne studentens didaktiske, pedagogiske og metodiske forståelse for billedkunstfag sett i forhold til kunstens plass i kultur og samfunn.

Faglig innhold

Årsenheten er organisert i to emner: Form og farge i egen danning (FOF1, 30 stp.) og Form og farge i steinerpedagogikken (FOF2, 30 stp.). Hovedtanken er, som det går frem av titlene, at FOF1 legger hovedvekt på at studentene skal lære, erfare og oppleve selv, mens FOF2 også vektlegger å bygge opp formidlings- og undervisningskompetanse, læreplanforståelse og elevkunnskap.

Studiet har som mål å utvikle studentenes forståelse og ferdigheter både i forhold til en generell billedkunstnerisk virksomhet, og med henblikk på Rudolf Steiners ideer. Dernest har studiet som målsetting å utvikle visuelle, pedagogiske grep og være impulsgivende i forhold til undervisning. Studieåret tar sikte på å danne studentens didaktiske, pedagogiske og metodiske forståelse for billedkunstfag sett i forhold til kunstens plass i kultur og samfunn.

Studiet gir en innføring i grunnleggende teknikker innenfor disiplinene maling, modellering og tegning. Disse fagfeltene blir også fordypet gjennom teoretiske perspektiver og kunsthistorie. Det vektlegges at studenten oppnår en dypere forståelse for det prosessuelle i et billedkunstnerisk arbeid. Studiet har sin hovedvekt på studentens egne, skapende aktivitet. Sentralt i studiet står de praktisk utførte og teoretisk bearbeidete billedkunstneriske impulser Rudolf Steiner har gitt, slik de reflekterer og fordyper modernismen. Iakttakelse og opplevelse av fargens, formens og linjens virkninger øves; både som elementer i naturens og kulturens uttrykksformer – for så å kunne benytte seg av dette i egen kunstnerisk bearbeidelse.

Organisering

Undervisning er lagt til mandager og tirsdager i tidsrommet 09.00-18.00 og onsdager fra 09.00-16.00. Onsdager er hovedsaklig lagt opp som pedagogisk dag tilknyttet Steinerskolen i Moss og på Hovseter. Torsdag og fredag er undervisningsfrie dager. I studiet veksles det mellom en individuell vei i med stor vekt på egne arbeider, og fellesprosjekter hvor faget settes inn i en kulturhistorisk sammenheng. Pedagogikk og metodikk er sentrale fagområder.

Kvalifikasjon og videre studier

Studiet tildeler 60 studiepoeng på bachelornivå og kan, i kombinasjon med annen utdanning, kvalifisere til undervisning i steinerskolene. Studiet er aktuelt for faglærere, klasselærere og andre som ønsker å fordype seg i det kunstneriske element. Form og farge i steinerpedagogiske perspektiv inneholder både kunstfag, pedagogikk og metodikk. Det er derfor egnet for å kombinere med videre studier i pedagogiske og til dels helsefaglige profesjonsutdanninger samt studier i kunst.

Mer informasjon

Form og farge i egen danning

Emnekode: FOF1
Undervisningsperiode: høstsemesteret
Studiepoeng: 30

Innledning og introduksjon til emnet

Sentralt i emnet står det skapende arbeidet med to- og tredimensjonal kunst, deres virkemidler og egenart. Samspillet mellom form og farge er en viktig del av undervisningen i emnet. Studentens egen erfaring med kunstneriske prosesser fra ideutvikling, skisser, eksperimentering, utvelgelse og fram til ferdig produkt har stor plass i emnet. Det legges vekt på at studenten skal utvikle et individuelt kunstnerisk uttrykk, og samtidig få en orientering om pedagogisk innhold og muligheter i billedkunstfagene. Studenten arbeider med ulike redskaper, materialer og teknikker. Innsikt i og forståelse for visuell kommunikasjon er et viktig grunnlag for studentens skapende arbeid.

Arbeidsmåter

 • forelesninger
 • samtale, diskusjon og refleksjon
 • praktisk-kunstneriske øvelser
 • selvstendig og veiledet arbeid
 • observasjonsøvelser
 • skriftlig og muntlig presentasjon av fagstoff
 • ekskursjoner
 • modellundervisning og praksisøvelser i steinerskoler
 • prosjektarbeid

Arbeidskrav

 • delta i obligatorisk undervisning, faglige samtaler, gruppearbeid og presentasjoner
 • utføre gitte oppgaver og faglige øvelser
 • utføre skriftlige oppgaver
 • delta i praksisøvelser og modellundervisning/praksis
 • kunstnerisk-praktiske øvelser
 • semesteroppgave

Form og farge i steinerpedagogikken

Emnekode: FOF2
Undervisningsperiode: vårsemesteret
Studiepoeng: 30

Innledning og introduksjon til emnet

Sentralt i emnet står pedagogiske form- og fargeøvelser, samt billedkunstfagenes betydning i steinerpedagogikken. Gjennom teoretiske forelesninger og praktiske øvelser skal studenten tilegne seg kunnskaper og ferdigheter innenfor kunstpedagogikk og -didaktikk, form og farge i et steinerpedagogisk perspektiv. Fagdidaktikkens oppgave er å gi studenten kunnskaper og ferdigheter i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning, samt til vurdering og veiledning av elever. Læreplanens intensjoner for elevenes danning og faglige vekst gjennom skoleløpet behandles ut fra et billedkunstfaglig perspektiv. I emnet gjennomgås og utvikles konkrete undervisningsopplegg som skal gi studenten erfaring med planlegging og utprøving av undervisning og fagovergripende prosjekter. Presentasjon og formidling av eget visuelt utrykk vektlegges.

Arbeidsmåter

 • forelesninger
 • samtale, diskusjon og refleksjon
 • praktisk-kunstneriske øvelser
 • selvstendig og veiledet arbeid
 • observasjonsøvelser
 • skriftlig og muntlig presentasjon av fagstoff
 • ekskursjoner
 • modellundervisning og praksisøvelser i steinerskoler
 • prosjektarbeid

Arbeidskrav

 • delta i obligatorisk undervisning, faglige samtaler, gruppearbeid og presentasjoner
 • utføre gitte oppgaver og faglige øvelser
 • delta i modellundervisning/praksis og praksisøvelser
 • kunstnerisk-praktiske øvelser
 • utføre skriftlige oppgaver
 • avslutningsoppgave

Studentarbeider høsten 2016

For å øve maleteknikk – kopier av kjente malerier

Tideligere studentarbeider

Loading...