Bachelor i steinerpedagogikk

Barnehagelærer

Har du noen gang tenkt tanken at det ville vært fint å kunne bety noe for andre? Kanskje gjøre noe som påvirker verden rundt deg? Det kan du faktisk ved å velge verdens viktigste yrke - læreryrket!

Å være barnehagelærer handler om å legge til rette for lek, gode opplevelser og mestring. Du blir en viktig rollemodell for barna og bidrar til å skape en trygg hverdag fylt med omsorg og glede.

Hva lærer du?

Learning outcomes

Barnehagelærerutdanningen på Steinerhøyskolen gir en helhetlig forberedelse til det spennende, givende og utfordrende yrket som barnehagelærer. Utdanningen har en bred fagkrets som dekker kunnskapsområdene og ferdighetene som trengs for god yrkesutøvelse.

Perspektiver fra steinerpedagogisk barnehagepedagogikk er del av alle fag i utdanningen. Du blir kjent med idégrunnlag, arbeidsmåter og praksistradisjoner som er knyttet til steinerpedagogikk for barns første 7 år og hvordan disse idealene kan være kilde til nyskapning i dagens mangfoldige barnehagekultur.

Les mer om steinerpedagogikk.

Som student i barnehagelærerutdanningen på Steinerhøyskolen vil du møte tverrfaglige læringsaktiviteter med temaer som barns alderstypiske trekk, sanselære, eventyr, årstidsfester og barn med spesielle behov, i tillegg til temaer som idéhistorie, språkutvikling, førmatematiske aktiviteter og barnelitteratur. Utdanningen er praksisnær, og du vil lære hvordan du kan arbeide med barna i ulike aktiviteter som ringlek, fortellerstund, turer, matlaging og frilek.

Kunnskaper om ledelse og organisasjon hører med, for du vil få ledelsesansvar som barnehagelærer.

Prosjekter knyttet til ernæring, hagebruk og jordbruk er del av utdanningen. Slik inkluderes naturopplevelser og bærekraftsperspektiver på veien til å bli barnehagelærer.

Kunstfagene står sentralt i barnehagelærerutdanningen. Musikk og sang, teater og fortellerkunst, bevegelse, håndverk og tegning-maling gir deg gode forutsetninger for å kunne skape og dele mangfoldige opplevelser med barna. Utdanningen gir rom for øvelse og veiledning; forkunnskaper er ikke en forutsetning.  

Studiets oppbygning

Programme structure

Studieplanen for barnehagelærerutdanningen er under revisjon, og vil være gjeldende fra og med høsten 2023. Den reviderte studieplanen følger Rammeplan for barnehagelærerutdanning (Kunnskapsdepartementet 2012). Samtidig har utdanningen egenart og særpreg med sin vektlegging av steinerpedagogikk, bærekraft og kunstfag.

Undervisning

I barnehagelærerutdanningen på Steinerhøyskolen vil du møte dyktige forelesere som gleder seg over å formidle og veilede, og du vil møte utfordringer som du løser alene og sammen med andre. Teoretiske studier, kunstneriske øvelser, pedagogisk praksis og faglige prosjekter forbereder deg til det rike og spennende barnehagelæreryrket, der kunnskap, medmenneskelighet, respekt for naturen og en frodig barnehagepedagogikk føres sammen.

Deltakelse og samarbeid

Kontakt mellom lærer og student er viktig for progresjonen i kunnskaper og ferdigheter. Som student i barnehagelærerutdanningen blir du også en viktig del av dine medstudenters læringsmiljø gjennom samarbeid, felles refleksjon og faglig diskusjon. Derfor er de timeplanlagte undervisningsaktivitetene obligatoriske, med krav om minimum 80% tilstedeværelse.

Praksis

Studentenes møte med barnehagens virkelighet er en viktig del av profesjonsutviklingen. Her blir du helt konkret kjent med barnehagelærerens oppgaver og utfordringer.

Praksisperiodene er veiledet og er på til sammen 120 dager fordelt på de tre studieårene. Praksis foregår hovedsakelig i steinerbarnehager. Du deltar aktivt i barnehagens opplegg, og gjennomfører gitte oppgaver som følger opp studieprogresjonen.

I 3. studieår legger høyskolen til rette for å kunne velge utenlandspraksis.

Vurdering og eksamen

Eksamensformer vil variere og følgende benyttes hver for seg eller i kombinasjon: mappeeksamen, skriftlig skoleeksamen, muntlig eksamen, praktisk eksamen (utstilling, forestilling, presentasjon), hjemmeeksamen, prosjektoppgave, bacheloroppgave m.v.

Karakteruttrykkene er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, eller bestått/ikke bestått.

Praksis vurderes som bestått/ikke bestått.

1. semester

BULL - Barns utvikling, lek og læring
(
20
p)
KKK1 - Kunst, kultur og kreativitet 1
(
20
p)
STM - Språk, tekst og matematikk
(
20
p)

2. semester

BULL - Barns utvikling, lek og læring
(
20
p)
KKK1 - Kunst, kultur og kreativitet 1
(
20
p)
STM - Språk, tekst og matematikk
(
20
p)

3. semester

NHB - Natur, helse og bevegelse
(
20
p)
KKK2 - Kunst, kultur og kreativitet 2
(
20
p)

4. semester

SRLE - Samfunn, religion, livssyn og etikk
(
20
p)
KKK2 - Kunst, kultur og kreativitet 2
(
20
p)

5. semester

BLF - Fordypning
(
30
p)

6. semester

LSU - Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
(
15
p)
Bacheloroppgave
(
15
p)

7. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

8. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Videre studier og jobb

Further studies and work

Utdanningen gir kompetanse til å jobbe som pedagogisk leder i steinerbarnehager og i første klasse ved steinerskoler. Per i dag finnes det 44 steinerbarnehager og 34 steinerskoler i Norge. Du har også mulighet for jobb i steinerbarnehager rundt om i verden da det pedagogiske grunnlaget er en felles, internasjonal plattform.

Etter fullført bachelorgrad kan du også søke deg videre til relevante masterstudier i inn- og utland.

Steinerhøyskolens utdanninger er de eneste utdanninger i Norden innenfor steinerpedagogikk som er internasjonalt anerkjent som bachelor-/mastergrad.

Opptak og opptakskrav

Admission criteria

Søknadsfristen er 15. april 2024. Steinerhøyskolen praktiserer lokalt opptak. Søknader som kommer inn etter fristen 15. april vil bli vurdert så lenge vi har ledige plasser – kontakt oss gjerne.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Kjennskap til eller erfaring med steinerpedagogikk kan vurderes som en fordel, men er ikke en forutsetning for opptak.

Det er krav om godkjent politiattest som må være levert innen studiestart. Politiattesten må være utstedt til formålet og ikke være eldre enn 3 måneder.

Deltidsutdanning

Jobber du som assistent i en steinerbarnehage? Vi tilbyr dette studiet også på deltid.

Relevante dokumenter for utdanningen

Documents

Praksishåndbok
Studieplan
Studiehåndbok

More information

Do not hesitate to contact us if you have any questions or want to discuss your options.

For mer informasjon

Kontakt oss gjerne for å snakke om dine muligheter.

Lisa Bonnár Stjernø

Førsteamanuensis
lisa.stjernoe@steinerhoyskolen.no