Master i pedagogikk

Grunnskolelærer - integrert master

Vil du være veiviser for barn i fremtidens skole – der bærekraft, global bevissthet og kreativitet vil stå sentralt? Steinerpedagogikken ivaretar disse perspektivene gjennom kunnskap, praktiske og kunstneriske øvelser, og i møte med naturen. Denne integrerte mastergraden gir deg kompetanse til å jobbe i både steinerskoler og offentlige skoler.

Mer informasjon om utdanningen finner du også hos OsloMet.

Se også: Lærerutdanning, 3-årig bachelor i steinerpedagogikk.

Hva lærer du?

Learning outcomes

Hvordan kan aktive og kompetente lærere motivere barn og unge til engasjert læring? Dette masterstudiet gir deg inngående kunnskap om relevant forskning og teori, om vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk, og kunnskap om idégrunnlaget for steinerpedagogikken. Steinerpedagogikk legger vekt på faglig innsikt, formidlingsglede, kreativitet og en dyp forståelse for barnas egenart og utviklingsvei. I løpet av studiet lærer du i tillegg hvordan man leder en klasse og hvordan man er kontaktlærer. Du vil også bli spesialist på begynneropplæring, som er barns første lese-, skrive- og matematikklæring.

Steinerpedagogikk handler om å bygge relasjoner der fagene får betydning for barn og unge, der elever og lærere har tillit til hverandre, og lærerens engasjement kan vekke begeistring og lærelyst. Les mer om steinerpedagogikk her.

Som student ved Steinerhøyskolen og OsloMet vil du være del av to spesialiserte fagmiljøer der du kan oppleve det beste fra to vidt forskjellige utdanningsinstitusjoner; én liten og nær og én stor og mangfoldig.

Studiets oppbygning

Programme structure

Steinerhøyskolen og OsloMet samarbeider om den 5-årige grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 med steinerpedagogikk. Det steinerpedagogiske og grunnleggende fagdidaktiske undervises på Steinerhøyskolen, mens fordypning i enten matematikk, norsk eller begynneropplæring undervises på OsloMet.

Undervisning

Du vil møte dyktige forelesere som gleder seg over å formidle og veilede. Gjennom teoretiske studier, kunstneriske øvelser, pedagogisk praksis og faglige prosjekter gir studiet et godt grunnlag for læreryrkets mange oppgaver. Det legges vekt på fagdidaktikk, dialog og samarbeid, tverrfaglige perspektiver og faglige utviklingslinjer gjennom grunnskoleløpet. Dette gir rom for fordypning innen hvert fag og sammenhengene mellom dem.

Praksis 

Praksisopplæringen består av 130 dager veiledet, variert og vurdert praksis. 100 dager praksis er lagt til grunnskolens barnetrinn (i 3. studieår kan det også legges praksis i ungdomstrinnet for å dekke overgang mellom barne- og ungdomstrinn) og fem dager til barnehage, hvor overgangen fra barnehage til skole vektlegges. Tidlig i studiet kommer ti dager observasjon av lærerens arbeid i og utenfor klasserommet.

Deltakelse og samarbeid

Kontakt mellom lærer og student er viktig for progresjonen i kunnskaper og ferdigheter. Som student i lærerutdanningen blir du også en viktig del av dine medstudenters læringsmiljø gjennom samarbeid, felles refleksjon og faglig diskusjon. Derfor er de timeplanlagte undervisningsaktivitetene obligatoriske, med krav om minimum 80% tilstedeværelse.

1. semester

Pedagogikk og elevkunnskap 1.1
(
10
p)
Matematikk 1.1
(
10
p)
Norsk 1.1
(
10
p)

2. semester

Pedagogikk og elevkunnskap 1.2
(
10
p)
Matematikk 1.2
(
10
p)
Norsk 1.2
(
10
p)

3. semester

Samfunnsfag 1.1
(
15
p)
Naturfag 1.1
(
15
p)

4. semester

Pedagogikk og elevkunnskap 1.3
(
10
p)
Matematikk 1.3
(
10
p)
Norsk 1.3
(
10
p)

5. semester

Matematikk 2 (OsloMet)
(
30
p)
Norsk 2 (OsloMet)
(
30
p)

6. semester

Samfunnsfag 1.2
(
15
p)
Naturfag 1.2
(
15
p)

7. semester

Vitenskapsteori og metode (OsloMet)
(
15
p)
Masterfag norsk, matematikk eller begynneropplæring - del 1 (OsloMet)
(
15
p)

8. semester

Pedagogikk og elevkunnskap 2.1 med Det mangfoldige klasserommet
(
15
p)
Masterfag norsk, matematikk eller begynneropplæring - del 2 (OsloMet)
(
15
p)

9. semester

Masterfag norsk, matematikk eller begynneropplæring - del 3 (OsloMet)
(
15
p)
Pedagogikk og elevkunnskap 2.2
(
15
p)

10. semester

Masteroppgave (OsloMet)
(
30
p)

Videre studier og jobb

Further studies and work

Grunnskolelærerutdanningen gir gode jobbmuligheter i Norges 34 steinerskoler trinn 1-10 og i offentlig grunnskole trinn 1-7. Her er det et stort behov for dyktige pedagoger! Du kan også jobbe i over 1000 steinerskoler i utlandet da det pedagogiske grunnlaget har en felles plattform.

Etter fullført mastergrad kan du også søke deg videre til andre relevante masterstudier i inn- og utland, eller ta en Ph.d., f.eks.: Utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

Opptak og opptakskrav

Admission criteria

Søknadsfristen er 15. april 2024. Opptakskravet er generell studiekompetanse med følgende karakterkrav:

  • enten minimum 35 skolepoeng, minimumkarakter 3 i norsk (393 timer) og 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)
  • eller minimum 40 skolepoeng, minimumkarakter 3 i norsk (393 timer) og 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Det er ikke mulig å søke opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse.

Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk (for eksempel matematikk S1 og R1) med et omfang på minst 140 årstimer eller tilsvarende. Se § 4-7 i forskrift om opptak til høyere utdanning.

Søkere som ikke fyller karakterkravet i matematikk kan få betinget opptak. Betingelsen er å ha gjennomført et forkurs i matematikk og oppnådd karakterkravet. Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr et nettbasert forkurs med påmeldingsfrist 1. februar.

Kjennskap til eller erfaring med steinerpedagogikk kan vurderes som en fordel, men er ikke en forutsetning for opptak.

Det er krav om godkjent politiattest som må være levert innen studiestart. Politiattesten må være utstedt til formålet og ikke være eldre enn 3 mnd.

More information

Do not hesitate to contact us if you have any questions or want to discuss your options.

For mer informasjon

Kontakt oss gjerne for å snakke om dine muligheter.

Gry Storsve Hundsnes

Høyskolelektor
gry.hundsnes@steinerhoyskolen.no