Studieplan for Steinerpedagogisk barnehagelærerutdanning, Bachelorgrad – 180 studiepoeng.

Brosjyre for barnehagestudiet. Her finner du en nærmere beskrivelse av vår tilnærming til faget.

PRAKTISK INFORMASJON

 • Studieåret begynner ca. 15. august og avsluttes i midten av juni.
 • Undervisningstid er normalt hverdager innenfor tidsrommet 09.00 – 15.00.
 • Studiet forutsetter regelmessig fremmøte og deltagelse i alle fag- områder.
 • Fraværet må ikke overstige 20 % innenfor studiepoenggivende enheter.
 • Studieavgift er NOK 28.400 per studieår. Studiemateriell og kostnader til evnt. studieturer kommer i tillegg.
 • Utdanningen er godkjent av Statens lånekasse for utdanning.

Våre Studenter

Steinerhøyskolens 3-årige barnehagelærer-utdanning, bachelorgrad i steinerpedagogikk

Ved å utdanne deg til barnehagelærer velger du et yrke der du blir et forbilde og en utviklingshjelper for barn i alderen fra 1 til 7 år.

Hva kjennetegner en god barnehagelærer?

En god barnehagelærer gir omsorg, trygghet og inspirasjon til barna. Barnehagen skal være et trygt og forutsigbart sted for de minste, slik at leken, livsgleden og utforskertrangen kan utfolde seg. Ved å utdanne deg til barnehagelærer velger du et yrke der du blir et forbilde og en utviklingshjelper for barn i alderen fra 1 til 7 år. Vi vet at barnehagen betyr svært mye for sosiale ferdigheter, for trivsel og for opplevelse av mening. Som barnehagelærer vil du hjelpe til der barna møter utfordringer, du vil inspirere og beundre der du erfarer at de mestrer og utfolder kreativitet.

Hva lærer du når du studerer for å bli barnehagelærer ved Steinerhøyskolen?

Noe av det du lærer er kunsten å skape rike og utviklende dager i barnehagen. Du vil få en dypere forståelse for de ulike aldres egenart og for det mysterium hvert enkelt barn er. Du vil utvide og fordype dine faglige kunnskaper for å kunne skape lærende og utviklende aktiviteter i barnehagen. Du vil også møte en spirituell holdning til menneskelivets gåter, til de ulike aktivitetenes dybdeperspektiver og til storheten i barns lek, læring og utvikling.


Barnehagelærerutdanningen er konkret og praktisk

Du vil lære fag og teori, men også hvordan du arbeider med barna i ulike aktiviteter som ringlek, fortellerstund, matlaging og frilek. Studiet er helhetlig og tverrfaglig, noe som blant annet betyr at sammen med den teoretiske undervisningen vil du øve kunst og lære håndverk. Kunnskaper om ledelse og organisasjon hører med, og praksis ute i steinerbarnehagene utgjør en betydelig del av studiet. Turer og prosjekter er integrert i utdanningen, slik inkluderes naturopplevelser og bærekraft, viktige temaer for fremtidens samfunn.

Alle disse aktiviteter har til sammen som mål å forberede deg til det rike og spennende yrket som det å være barnehagelærer er, der kunnskaper, medmenneskelighet, respekt for naturen og en frodig barnehagepedagogikk føres sammen.

Barnehagelærerutdanningen gir deg kompetansen du trenger!

Med utdanningen kan du arbeide i steinerbarnehager og undervise i første klasse på steinerskolen. Studiet gir bachelorgrad i steinerpedagogikk og du kan senere ta masterstudier i pedagogikk, blant annet ved Universitetet i Oslo. Med et påbyggingsår fra OsloMet i Barnehagepedagogikk og Småbarnspedagogikk får du også kompetanse for å arbeide som pedagogisk leder eller styrer i offentlige barnehager.

Vil du ta bachelorgraden deltid?

Opptakskravet til den 4-årige deltid barnehagelærerutdanningen er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, i tillegg til arbeidstilknytning til en Steinerbarnehage i hele studietiden. Det er en fordel med noe praksis før en begynner på studiet. Det er opptak til 4-årig deltid barnehagelærerutdanning annet hvert år, neste gang i 2019.

Hvordan foregår praksisperioden?

Praksisperiodene skal foregå i godkjente steinerbarnehager. Det forventes at studentene skal delta aktivt i barnehagens opplegg. Til hver praksisperiode følger praksisrelaterte oppgaver som skal dokumenteres skriftlig. Disse blir vurdert av høyskolens lærere, og studenten får en skriftlig evaluering av sitt arbeid. Praksisveiledere fra høyskolen vil besøke studentene i noen av deres praksisperioder og ha samtaler med hver student og pedagogen/praksislærer i barnehagen.

Faglig innhold

Dersom du ønsker å arbeide med barn på en meningsfull og kreativ måte, er kanskje det å jobbe i en steinerbarnehage det rette valget for deg?

I barnehagelærerutdanningen legges det vekt på kunnskap om barnets utvikling, samtidig som øvelser i praktiske og kunstneriske fag opptar en stor del av undervisningen. En steinerpedagog er en oppdragelseskunstner i sin omgang med barn. Helt fra barnehagen og fram til videregående skole er barna, ungdommene og deres lærere kunstnerisk aktive gjennom aktiviteter som maling, modellering, sløyd og tekstilarbeid, musikk, bevegelse og drama.

Hvordan er studiet bygget opp?

Undervisningen ved Steinerhøyskolen foregår i hovedsak ved at teoretiske, kunstneriske og håndverksmessige temaer bearbeides. I tillegg gis fagtimer som fordyper og underbygger periodens stoff, innhold og kvalitet. Studentgrupper på forskjellige stadier i utdanningen samles også i deler av undervisningen og om felles prosjekter.

Studiet gir en helhetlig innføring i steinerpedagogikk og det antroposofiske menneskesynet, – med vekt på barnets syv første år. Studentene får kunnskap om blant annet barns alderstypiske trekk, lekens betydning, sanselære, eventyr, ernæring, årstidsfester og barn med spesielle behov, – i tillegg til pedagogisk idéhistorie, historie og kunsthistorie. Det er ukentlig undervisning i kunst- og kunsthåndverksfag med pedagogiske og kunstfaglige øvelser. Barnehagelærer- og lærerstudenter møtes til felles korøvelser.

Mer informasjon

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Reglene for de ulike typene kompetanse finner du nedenfor. Det er fint om du har kjennskap til eller erfaring med steinerpedagogikk, men det er ikke en forutsetning for opptak.

Man må levere godkjent politiattest innen studiestart. Politiattesten må være utstedt til formålet og ikke være eldre enn 3 mnd. gammel.

Søknadsfristen er 15. april for søkere med generell studiekompetanse. Steinerhøyskolen er ikke tilknyttet Samordna opptak. Søknader som kommer inn etter fristen vil bli vurdert dersom vi har ledige plasser – kontakt oss gjerne. Søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse er den vanligste veien til høyere utdanning, og gjør deg kvalifisert til å studere ved universiteter og høyskoler. Vanlige veier til generell studiekompetanse er:

 • Fullført 3-årig videregående. Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
 • Yrkesfag med påbygging. Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.
 • 23/5-regelen. Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene og har minst 5 års utdanning eller yrkespraksis.

Studiekompetansefagene:

Norsk – hovedmål, sidemål og muntlig, 393 årstimer
Engelsk, 140 årstimer
Historie, 140 årstimer
Samfunnsfag, 84 årstimer
Matematikk, 224 årstimer
Naturfag, 140 årstimer

Du kan også få generell studiekompetanse dersom du har:

 • Fullført en godkjent fagskoleutdanning
 • Fullført ett års høyere utdanning
 • Fullført en godkjent utenlandsk utdanning

Opptak på grunnlag av realkompetanse

Realkompetanse er all den kompetanse en person har tilegnet seg gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter og annet som kommer i tillegg til den kompetansen vedkommende dokumenterer gjennom grunnutdanning. Erfaringene må være relevante for studiet.

Følgende kriterier legges til grunn for godkjenning:

a. Generelt:

 • Søker må fylle minst 25 år i opptaksåret
 • Søker må på en tilfredsstillende måte gjøre rede for motivasjon og forutsetninger for å kunne gjennomføre studiet
 • Søker må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (nivå B2) og engelsk
 • Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning
 • Kjennskap til antroposofi og steinerpedagogikk kan vurderes som en fordel
 • Alt som skal gi grunnlag for opptak må dokumenteres

b. Relevant arbeidserfaring:

Som relevant arbeidserfaring regnes: kursholder over en viss tid, assistent eller vikar i barnehage, leder for fritidsaktiviteter (musikk, idrett, drama og lignende) og annet omsorgsarbeid i forhold til barn.

c. Relevant utdanning:

Barne- og ungdomsarbeider, studier fra antroposofiske utdanningsinstitusjoner og andre pedagogiske, kunstneriske eller sosialfaglige studier.

Egne opptakskrav gjelder for den 4-årige deltidsutdanningen, les mer lenger ned på siden.

Søknad

Søknad består av utfylt elektronisk søknad, vitnemål og andre relevante attester som danner grunnlag for vurdering av opptak.

Deltidsutdanning

Opptakskravet til den 4-årige deltidsutdanningen er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, i tillegg må en ha arbeidstilknytning til en Steinerbarnehage på minimum 60% i hele studietiden.

Innpassing og godskriving

I henhold til Lov om universiteter og høyskoler § 3-5. Godskriving og faglig godkjenning, kan det søkes om godskriving/innpassing av andre relevante studier som kan gi fritak fra deler av den 3-årige barnehagelærerutdanningen.

Les mer om regelverket for innpass og godskriving …

Undervisningspraksis i barnehagelærerutdanningen

Barnehagelærerutdanningens studenter er jevnlig ute i praksis ved landets Steinerbarnehager. Studentenes møte med barnehagens virkelighet er en viktig del av deres utdanning. Her blir de helt konkret kjent med barnehagelærerens oppgaver og utfordringer. Kjennskap til barn i barnehagealder er en forutsetning for å kunne forbinde seg med pedagogikkundervisningen på høyskolen.

Det første studieåret har to praksisperioder på til sammen 8 – 9 uker, og det andre året har 8 ukers praksis. Det tredje året består hovedsaklig av praksis i en steinerbarnehage og praksisrelaterte oppgaver. Undervisningen på høyskolen er dette året 12 uker. Det skrives også en skriftlig bacheloroppgave over et selvvalgt tema som presenteres muntlig og skriftlig mot slutten av det tredje studieåret.

Praksisperiodene skal foregå i godkjente steinerbarnehager. Det forventes at studentene skal delta aktivt i barnehagens opplegg. Til hver praksisperiode følger praksisrelaterte oppgaver som skal dokumenteres skriftlig. Disse blir vurdert av høyskolens lærere, og studenten får en skriftlig evaluering av sitt arbeid. Praksisveiledere fra høyskolen vil besøke studentene i noen av deres praksisperioder og ha samtaler med hver student og pedagogen/øvingslærer i barnehagen.

Praksishåndboken: Last ned her

Deltidsutdanningen har opptak annet hvert år, kommende opptak er høsten 2019

Barnehagelærerutdanningen ved Steinerhøyskolen tilbys også som deltidsutdanning som et tilbud for dem som ikke har anledning til å ta et fulltidsstudium.

Deltidsutdanningen har fra høsten 2017 en varighet på fire år (tidligere fem år), og det kreves at man arbeider i en Steinerbarnehage i studietiden. Studentene er på høyskolen til undervisning 3 x 2 uker hvert år, – med praktiske og teoretiske oppgaver som skal løses i de mellomliggende periodene.

Praksis i annen barnehage / annen avdeling utgjør seks uker. Disse tas etter avtale samlet eller for eksempel i bolker på to og to uker i løpet av studiets tre siste studieår.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, praksis fra en Steinerbarnehage og arbeidstilknytning til en Steinerbarnehage under studietiden i minst 60% stilling.

Man må levere godkjent politiattest innen oppstart av studiet. Politiattesten må være utstedt til formålet som student og ikke være eldre enn 3 mnd. gammel.

Studieavgift er NOK 12.000,- pr semester fra og med høsten 2019. Obligatorisk semesteravgift på NOK 600 til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) kommer i tillegg.

2020

Kvalvåg, Ingvill Røkkum, Det synlige barnet

Lindefjeld, Vilde, Minner som kan bli til miner

Mæland, Henriette, Dei skilde borna

Tveita, Åsne Falk, Steinerpedagogiske prinsipper i arbeid med likestilling i barnehagen

2019

Jeanette Stener Ellefsen: Seksualundervisning i steinerbarnehagen?

Katharina Kruse-Jensen: Gode relasjoner i steinerbarnehagen – om å gi barn en god start, som følger dem videre i livet

Nina Valset Ibraliu: Individet i fellesskapet

Sara Sofia Eklund Maier: Rom for frilek i steinerbarnehagen

Sjoerd Simons: Naturen som sansearena i steinerbarnehagen

Solveig Vestergaard Wüthrich: Uten søvn, mat og drikke duger helten ikke

Virginie Jensen: Hvordan skape en mindre stressende barnehagehverdag for de minste

2018

Edit Maria Haglund: Barn med utrygg tilknytningsadferd i Steinerbarnehagene. I hvilken grad kan Steinerpedagogiske prinsipper brukt i barnehagen
være egnet til å ivareta barn med utrygt tilknytningsmønster?

Ingvild Bjerke Hvalby: Barn og seksualitet i steinerbarnehagen.

Jeanette Kall Roel: Oppdragelse til frihet i Steinerbarnehagen

2017

Anne-Dore Wolf: Å få være helten i eget liv – Om folkeeventyrets bidrag til barns indre utvikling

Coco Armstrong Valset: Hjertearbeid – Empati i steinerbarnehagen

Hummera Imitiaz: Språkutvikling for minoritetsspråklige barn i steinerbarnehagen

Irene Borge Harris: Barnets vei til blomstring – Spåkopplæring og læringsglede i barnehagen

Kaya Wang: Jeg er ikke så stor som de andre – 1-åring i steinerbarnehagen

Pernille Wang: Vi vokser med hagen

Selma Rut Sigtryggsdottir: En trygg og god start på barnehagelivet

Sissel Haug: Legg meg på hylla – hvordan bruker småbarn overgangsobjekter og hvordan kan barnehagepersonalet forholde seg til dette?

2016

Tale Steinmo Hernæs: Åpen Steinerbarnehage

Gry Wæraas: Kropp og sanser

2015

Joanna Carr: Lille meg i barnehagens hender

Hilde Kristensen Gran: Å være barn ved samlivsbrudd

Helene Kvamme: Lek i matamatikk og matematikk i lek

Bronwen Køttker: Hendene opp av lomma!

Karna Lindström: Perspektiv på folksagornas ursprung

2014

Kristine Ørsnes: Barn i sorg

2013

Malene Berthelsen: Tegning som uttrykk

Andreas Barsleth Nilsen: Pedagogens selvutvikling

Kirsten Waardenburg: Minoritetsspråklige barn i førskolealder

2012

Anne Kristine Haverstad: Styreren i steinerbarnehagen

Torunn Ingvaldsen: Læring i bevegelse

Line Kolnes Knutsen: 2-åringen, for liten som stor?

Benedicte Waletin Moe: Naturen i barnehagen og barnehagen i naturen

Ingfrid Solberg: De misforståtte barna

2011

Julie Bakker: Humor blant førskolebarn

Ida Erika Ihler Grennes: Tegning i barnehagen

Trude Halvorsen: Frilekens plass og betydning i dagens barnehage

2010

EliJorunn Bach Kleven: Trygg tilknytning i småbarnsalder

Noriko Kornberg: Steinerbarnehagens uterom

Hanna Camilla Kullander: Jeg hører ikke alltid hva du sier

Gry Henriette Skjøttelvik: Barnehagematematikk

Loading...