Søk her – heltidsstudium
Søk her – deltidsstudium

STUDIEPLAN

Studieplan for Steinerpedagogisk barnehagelærerutdanning, Bachelorgrad – 180 studiepoeng.

LAST NED PDF >

BROSJYRE

Brosjyre for barnehagestudiet. Her finner du en nærmere beskrivelse av vår tilnærming til faget.

LAST NED PDF >

PRAKTISK INFORMASJON

 • Studieåret begynner ca. 20. august og avsluttes i midten av juni.
 • Undervisningstid er normalt tirsdag til fredag innenfor tidsrommet 09.00 – 15.00.
 • Studiet forutsetter regelmessig fremmøte og deltagelse i alle fag- områder.
 • Fraværet må ikke overstige 20 % innenfor studiepoenggivende enheter.
 • Studieavgift er NOK 26.900 per studieår. Studiemateriell og kostnader til studieturer kommer i tillegg.
 • Utdanningen er godkjent av Statens lånekasse for utdanning.

Våre Studenter

Les om våre studenter

Steinerhøyskolens 3-årige barnehagelærer-utdanning, bachelorgrad i steinerpedagogikk

Ved å utdanne deg til barnehagelærer velger du et yrke der du blir et forbilde og en utviklingshjelper for barn i alderen 1 til 7 år.

En god barnehagelærer

gir omsorg, trygghet og inspirasjon til barna. Barnehagen skal være et trygt og forutsigbart sted for de minste, slik at leken, livsgleden og utforskertrangen kan utfolde seg. Ved å utdanne deg til barnehagelærer velger du et yrke der du blir et forbilde og en utviklingshjelper for barn i alderen 1 til 7 år. Vi vet at barnehagen betyr svært mye for sosiale ferdigheter, for trivsel og for opplevelse av mening. Som barnehagelærer vil du hjelpe til der barna møter utfordringer, du vil inspirere og beundre der du erfarer at de mestrer og utfolder kreativitet.


Som student ved Steinerhøyskolen 

lærer du kunsten å skape rike og utviklende dager i barnehagen. Du vil få en dypere forståelse for de ulike aldres egenart og for det mysterium hvert enkelt barn er. Du vil utvide og fordype dine faglige kunnskaper for å kunne skape lærende og utviklende aktiviteter i barnehagen. Du vil også møte en spirituell holdning til menneskelivets gåter, til de ulike aktivitetenes dybdeperspektiver og til storheten i barns lek, læring og utvikling.


Barnehagelærerutdanningen er konkret og praktisk,

du lærer fag og teori, men også hvordan du arbeider med barna i ulike aktiviteter som ringlek, fortellerstund, matlaging og frilek. Studiet er helhetlig og tverrfaglig, noe som blant annet betyr at sammen med faglæringen vil du øve kunst og håndverk. Kunnskaper om ledelse og organisasjon hører med, og praksis ute i steinerbarnehagene utgjør en betydelig del av studiet. Turer og prosjekter er integrert i utdanningen, slik inkluderes naturopplevelser og bærekraft, viktige temaer for fremtidens samfunn.

Alle disse aktiviteter har til sammen som mål å forberede deg til det rike og spennende yrket som det å være barnehagelærer er, der kunnskaper, medmenneskelighet, respekt for naturen og en frodig barnehagepedagogikk føres sammen.


Barnehagelærerutdanningen er kompetansegivende for 

arbeid i steinerbarnehager og undervisning i første klasse på steinerskolen. Studiet gir bachelorgrad i steinerpedagogikk og kan påbygges med masterstudier i pedagogikk, blant annet ved Universitetet i Oslo. Med et påbyggingsår fra Høyskolen i Oslo og Akershus i Barnehagepedagogikk og Småbarnspedagogikk får du kompetanse også for arbeid i offentlige barnehager.

Opptakskravet til den 4-årige deltid barnehagelærerutdanningen er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, i tillegg til minst to års fulltids arbeidserfaring fra en Steinerbarnehage samt arbeidstilknytning til en Steinerbarnehage i hele studietiden.

Det er opptak til 4-årig deltid barnehagelærerutdanning annet hvert år, neste gang i 2017.

Praksisperiodene skal foregå i godkjente steinerbarnehager. Det forventes at studentene skal delta aktivt i barnehagens opplegg. Til hver praksisperiode følger praksisrelaterte oppgaver som skal dokumenteres skriftlig. Disse blir vurdert av høyskolens lærere, og studenten får en skriftlig evaluering av sitt arbeid. Praksisveiledere fra høyskolen vil besøke studentene i noen av deres praksisperioder og ha samtaler med hver student og pedagogen/øvingslærer i barnehagen.

Faglig innhold

Dersom du ønsker å arbeide med barn på en meningsfull og kreativ måte, er kanskje en steinerbarnehage det rette valget for deg.

I barnehagelærerutdanningen legges det vekt på kunnskap om barnets utvikling, samtidig som øvelser i praktiske og kunstneriske fag opptar en stor del av undervisningen.

En steinerpedagog er en oppdragelseskunstner i sin omgang med barn. Helt fra barnehagen og fram til videregående skole er barna, ungdommene og deres lærere kunstnerisk aktive gjennom aktiviteter som maling, modellering, sløyd og tekstilarbeid, musikk, bevegelse og drama.

Studiets oppbygning

Undervisningen ved høyskolen foregår i hovedsak ved at teoretiske, kunstneriske og håndverksmessige temaer bearbeides. I tillegg gis fagtimer som fordyper og underbygger periodens stoff, innhold og kvalitet. Studentgrupper på forskjellige stadier i utdanningen samles også om deler av undervisningen og felles prosjekter.

Studiet gir en helhetlig innføring i steinerpedagogikk og det antroposofiske menneskesynet, – med vekt på barnets syv første år. Studentene får kunnskap om blant annet barns alderstypiske trekk, lekens betydning, sanselære, eventyr, ernæring, årstidsfester og barn med spesielle behov, – i tillegg til pedagogisk idéhistorie, historie og kunsthistorie. Det er ukentlig undervisning i kunst- og kunsthåndverksfag med pedagogiske og kunstfaglige øvelser. Barnehagelærer- og lærerstudenter møtes til felles kor.

Mer informasjon

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Reglene for de ulike typene kompetanse finner du nedenfor. Det er fint om du har kjennskap til eller erfaring med steinerpedagogikk, men det er ikke en forutsetning for opptak.

Man må levere godkjent politiattest innen studiestart. Politiattesten må være utstedt til formålet og ikke være eldre enn 3 mnd. gammel.

Søknadsfristen er 15. april for søkere med generell studiekompetanse. For utenlandske søkere og søkere som ønsker å bli vurdert i forhold til realkompetanse er fristen 1. mars. Steinerhøyskolen er ikke tilknyttet Samordna opptak. Søknader som kommer inn etter fristen vil bli vurdert dersom vi har ledige plasser – kontakt oss gjerne. Søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse er den vanligste veien til høyere utdanning, og gjør deg kvalifisert til å studere ved universiteter og høyskoler. Vanlige veier til generell studiekompetanse er:

 • Fullført 3-årig videregående. Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
 • Yrkesfag med påbygging. Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.
 • 23/5-regelen. Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekomptansefagene og har minst 5 års utdanning eller yrkespraksis.

Studiekompetansefagene:

Norsk – hovedmål, sidemål og muntlig, 393 årstimer
Engelsk, 140 årstimer
Historie, 140 årstimer
Samfunnsfag, 84 årstimer
Matematikk, 224 årstimer
Naturfag, 140 årstimer

Du kan også få generell studiekompetanse dersom du har:

 • Fullført en godkjent fagskoleutdanning
 • Fullført ett års høyere utdanning
 • Fullført en godkjent utenlandsk utdanning

Opptak på grunnlag av realkompetanse

Realkompetanse er all den kompetanse en person har tilegnet seg gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter og annet som kommer i tillegg til den kompetansen vedkommende dokumenterer gjennom grunnutdanning. Erfaringene må være relevante for studiet.

Følgende kriterier legges til grunn for godkjenning:

a. Generelt:

 • Søker må fylle minst 25 år i opptaksåret
 • Søker må på en tilfredsstillende måte gjøre rede for motivasjon og forutsetninger for å kunne gjennomføre studiet
 • Søker må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Kjennskap til antroposofi og steinerpedagogikk kan vurderes som en fordel
 • Alt som skal gi grunnlag for opptak må dokumenteres

b. Relevant arbeidserfaring:

Som relevant arbeidserfaring regnes: kursholder over en viss tid, assistent eller vikar i barnehage, leder for fritidsaktiviteter (musikk, idrett, drama og lignende) og annet omsorgsarbeid i forhold til barn.

c. Relevant utdanning:

Barne- og ungdomsarbeider, studier fra antroposofiske utdanningsinstitusjoner og andre pedagogiske, kunstneriske eller sosialfaglige studier.

Egne opptakskrav gjelder for den 4-årige deltidsutdanningen, les mer lenger ned på siden.

Søknad

Søknad består av utfylt elektronisk søknad, vitnemål og andre relevante attester som danner grunnlag for vurdering av opptak.

Deltidsutdanning

Opptakskravet til den 4-årige deltidsutdanningen er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, i tillegg til minst to års fulltids arbeidserfaring fra en Steinerbarnehage og arbeidstilknytning til en Steinerbarnehage i hele studietiden.

Innpassing og godskriving

I henhold til Lov om universiteter og høyskoler § 3-5. Godskriving og faglig godkjenning, kan det søkes om godskriving/innpassing av andre relevante studier som kan gi fritak fra deler av den 3-årige førskolelærerutdanningen.

Les mer om regelverket for innpass og godskriving …

Undervisningspraksis i barnehagelærerutdanningen

Barnehagelærerutdanningens studenter er jevnlig ute i praksis ved landets Steinerbarnehager. Studentenes møte med barnehagens virkelighet er en viktig del av deres utdanning. Her blir de helt konkret kjent med barnehagelærerens oppgaver og utfordringer. Kjennskap til barn i barnehagealder er en forutsetning for å kunne forbinde seg med pedagogikkundervisningen på høyskolen.

Det første studieåret har to praksisperioder på til sammen 8 – 9 uker, og det andre året har 8 ukers praksis. Det tredje året består hovedsaklig av praksis i en steinerbarnehage og praksisrelaterte oppgaver. Undervisningen på høyskolen er dette året 12 uker. Det skrives også en skriftlig bacheloroppgave over et selvvalgt tema som presenteres muntlig og skriftlig mot slutten av det tredje studieåret.

Praksisperiodene skal foregå i godkjente steinerbarnehager. Det forventes at studentene skal delta aktivt i barnehagens opplegg. Til hver praksisperiode følger praksisrelaterte oppgaver som skal dokumenteres skriftlig. Disse blir vurdert av høyskolens lærere, og studenten får en skriftlig evaluering av sitt arbeid. Praksisveiledere fra høyskolen vil besøke studentene i noen av deres praksisperioder og ha samtaler med hver student og pedagogen/øvingslærer i barnehagen.

Praksishåndboken: Last ned her

Deltidsutdanningen har opptak annet hvert år, neste opptak er våren 2017.

Barnehagelærerutdanningen ved Steinerhøyskolen tilbys også som deltidsutdanning som et tilbud for dem som ikke har anledning til å ta et fulltidsstudium.

Deltidsutdanningen har fra høsten 2017 en varighet på fire år (tidligere fem år), og det kreves at man arbeider i en Steinerbarnehage i studietiden. Studentene er på høyskolen til undervisning 3 x 2 uker hvert år, – med praktiske og teoretiske oppgaver som skal løses i de mellomliggende periodene.

Praksis i annen barnehage / annen avdeling utgjør seks uker. Disse tas etter avtale samlet eller for eksempel i bolker på to og to uker i løpet av studiets tre siste studieår.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, minst to års fulltids praksis fra en Steinerbarnehage og arbeidstilknytning til en Steinerbarnehage under studietiden i minst 80% stilling (med mulighet for å søke om dispensasjon ned til 60%).

Man må levere godkjent politiattest innen oppstart av studiet. Politiattesten må være utstedt til formålet som student og ikke være eldre enn 3mnd. gammel.

Studieavgift er NOK 11.500,- pr semester fra og med høsten 2017. Obligatorisk semesteravgift på NOK 600 til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) kommer i tillegg.

Loading...