Bachelor i steinerpedagogikk

Barnehagelærer - deltid

Jobber du som assistent i en steinerbarnehage, og har du lyst til å utdanne deg videre? Du kan kombinere jobb og studier med den fireårige deltidsutdanningen på Steinerhøyskolen.

Du vet at å være barnehagelærer handler om å legge til rette for lek, gode opplevelser og mestring. Det handler om å være en viktig rollemodell for barna og bidra til å skape en trygg hverdag fylt med omsorg og glede.

Hva lærer du?

Learning outcomes

Barnehagelærerutdanningen på Steinerhøyskolen gir en helhetlig forberedelse til det spennende, givende og utfordrende yrket som barnehagelærer. Utdanningen har en bred fagkrets som dekker kunnskapsområdene og ferdighetene som trengs for god yrkesutøvelse.

Perspektiver fra steinerpedagogisk barnehagepedagogikk er del av alle fag i utdanningen. Du blir kjent med idégrunnlag, arbeidsmåter og praksistradisjoner som er knyttet til steinerpedagogikk for barns første 7 år og hvordan disse idealene kan være kilde til nyskapning i dagens mangfoldige barnehagekultur.

Les mer om steinerpedagogikk.

Som student i barnehagelærerutdanningen på Steinerhøyskolen vil du møte tverrfaglige læringsaktiviteter med temaer som barns alderstypiske trekk, sanselære eventyr, årstidsfester og barn med spesielle behov, i tillegg til temaer som idéhistorie, språkutvikling, førmatematiske aktiviteter og barnelitteratur. Utdanningen er praksisnær, og du vil lære hvordan du kan arbeide med barna i ulike aktiviteter som ringlek, fortellerstund, turer, matlaging og frilek.

Kunnskaper om ledelse og organisasjon hører med, for du vil få ledelsesansvar som barnehagelærer.

Prosjekter knyttet til ernæring, hagebruk og jordbruk er del av utdanningen. Slik inkluderes naturopplevelser og bærekraftsperspektiver på veien til å bli barnehagelærer.  

Kunstfagene står sentralt i barnehagelærerutdanningen. Musikk og sang, teater og fortellerkunst, bevegelse, håndverk og tegning-maling gir deg gode forutsetninger for å kunne skape og dele mangfoldige opplevelser med barna. Utdanningen gir rom for øvelse og veiledning; forkunnskaper er ikke en forutsetning.  

Studiets oppbygning

Programme structure

Studieplanen for barnehagelærerutdanningen er under revisjon, og vil være gjeldende fra og med høsten 2023. Den reviderte studieplanen følger Rammeplan for barnehagelærerutdanning (Kunnskapsdepartementet 2012).

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert med 1 + 2 uker i høstsemesteret og 2 + 2 uker i vårsemesteret. Mellom samlingene arbeider du selvstendig. I barnehagelærerutdanningen på Steinerhøyskolen vil du møte dyktige forelesere som gleder seg over å formidle og veilede, og du vil møte utfordringer som du løser alene og sammen med andre. Teoretiske studier, kunstneriske øvelser, pedagogisk praksis og faglige prosjekter forbereder deg til det rike og spennende barnehagelæreryrket, der kunnskap, medmenneskelighet, respekt for naturen og en frodig barnehagepedagogikk føres sammen.

Deltakelse og samarbeid

Kontakt mellom lærer og student er viktig for progresjonen i kunnskaper og ferdigheter. Som student i barnehagelærerutdanningen blir du også en viktig del av dine medstudenters læringsmiljø gjennom samarbeid, felles refleksjon og faglig diskusjon. Derfor er de timeplanlagte undervisningsaktivitetene obligatoriske, med krav om minimum 80% tilstedeværelse.

Praksis 

Deler av den veiledete praksisen som hører til utdanningen gjennomfører du på din egen arbeidsplass. Praksis i annen steinerbarnehage utgjør 30 dager. Oppgavene som hører til praksisen, gjør du både på egen arbeidsplass og i de 30 dagene i annen barnehage.

Vurdering og eksamen

Eksamensformer vil variere og følgende benyttes hver for seg eller i kombinasjon: mappeeksamen, skriftlig skoleeksamen, muntlig eksamen, praktisk eksamen (utstilling, forestilling, presentasjon), hjemmeeksamen, prosjektoppgave, bacheloroppgave m.v.

Karakteruttrykkene er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, eller bestått/ikke bestått.

Praksis vurderes som bestått/ikke bestått.

Fagområdene i utdanningen

  • Barns utvikling, lek og læring (30 studiepoeng)
  • Kunst, kultur og kreativitet (30 studiepoeng)
  • Natur, helse og bevegelse (20 studiepoeng)
  • Samfunn, religion, livssyn og etikk (20 studiepoeng)
  • Språk, tekst og matematikk (20 studiepoeng)
  • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (15 studiepoeng)
  • Fordypning (30 studiepoeng)
  • Bacheloroppgave (15 studiepoeng)

1. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

2. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

3. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

4. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

5. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

6. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

7. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

8. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Videre studier og jobb

Further studies and work

Utdanningen gir kompetanse til å jobbe som pedagogisk leder i steinerbarnehager og i første klasse ved steinerskoler. Per i dag finnes det 44 steinerbarnehager og 34 steinerskoler i Norge. Du har også mulighet for jobb i steinerbarnehager rundt om i verden da det pedagogiske grunnlaget er en felles, internasjonal plattform.

Etter fullført bachelorgrad kan du også søke deg videre til relevante masterstudier i inn- og utland.

Steinerhøyskolens utdanninger er de eneste utdanninger i Norden innenfor steinerpedagogikk som er internasjonalt anerkjent som bachelor-/mastergrad.

Opptak og opptakskrav

Admission criteria

Studiet har opptak annethvert år. Neste mulighet er i 2025.

I tillegg til å ha arbeidstilknytning til en steinerbarnehage på minimum 60% i hele studietiden, er opptakskravet generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Heltidsutdanning

Vil du heller studere på heltid, kan vår treårige bachelorutdanning Barnehagelærer være noe for deg.

Relevante dokumenter for utdanningen

Documents

Studieplan
Studiehåndbok

More information

Do not hesitate to contact us if you have any questions or want to discuss your options.

For mer informasjon

Kontakt oss gjerne for å snakke om dine muligheter.

Ingvild Thurmann-Nielsen Skeie

Høyskolelektor
ingvild.skeie@steinerhoyskolen.no