Bachelor i steinerpedagogikk

Sosialpedagogikk

Når du arbeider for at alle mennesker har sin plass, styrker du både individet og beriker fellesskapet. Det finnes mange grunner til at mennesker har behov for tilrettelegging. Det å få arbeide i slike situasjoner krever det lille ekstra av pedagogen eller terapeuten, men er også desto mer givende. Gjennom å strekke deg etter å skape en inkluderende pedagogikk, utvikler du både deg selv og bidrar til et mer mangfoldig samfunn.

Hva lærer du?

Learning outcomes

Studiet er for deg som arbeider innen feltene spesialpedagogikk og sosialterapi i antroposofiske virksomheter. Det vil være relevant enten du arbeider i skolen med barn og unge eller med voksne i bofellesskap og andre institusjoner.

Du vil få styrket din faglige plattform, og gjennom modulene vil det undervises i alle deler av yrkeshverdagen. Målet er at du som praktiker får en fordypet forståelse av ditt eget fagfelt, og at du går ut av studiet med ny inspirasjon og styrket selvtillit.

Sosialpedagogikk basert på steinerpedagogiske metoder, er et sammensatt fagfelt, som består av kunnskap fra flere fagområder som psykologi, pedagogikk, sosiologi, filosofi, miljøarbeid, medisin og kunst. Som et bindeledd mellom fagstoff og virkelighet, står den enkelte som individ og yrkesutøver. Derfor står også selvrefleksjon og egen utvikling sentralt i studiet.

Utdanningen er godkjent av Helsedirektoratet i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven, kapittel 9. Dette sidestiller den med tilsvarende utdanninger på høyskolenivå innen helse- og sosialfag.

Studiets oppbygning

Programme structure

Moduler

Den teoretiske delen av studiet er organisert som en modulutdanning med fire samlinger à to uker per studieår, til sammen 16 samlinger. Mellom samlingene arbeider studentene selvstendig eller i grupper med litteraturstudier og ulike skriftlige oppgaver. De fleste samlingene finner sted ved Steinerhøyskolen på Briskeby i Oslo. Tre av samlingene legges til henholdsvis Vestfold, Bergen og Trondheim, der opphold og besøk i steinerpedagogiske og sosialterapeutiske virksomheter inngår i opplegget.

I studieåret 2023 - 2024 er undervisningen for 2. studieår lagt til ukene 35 - 36 og 45 - 46 (høst 2023), og ukene 3 - 4 og 11 - 12 (vår 2024). For 4. studieår er ukene 38 - 39 og 48 - 49 (høst 2023), og ukene 6 - 7 og 16 - 17 (vår 2024). Med forbehold om endringer.

Undervisningen går over fulle uker mandag til fredag (ikke helger). Studiedagen varer fra kl. 09.00 til kl. 16.00. Studiebelastningen er 60%, med unntak av i siste semester hvor den er 100%.

Undervisning og praksis

Det teoretiske studiet baseres på forelesninger, gruppearbeid, selvstudium og skriftlige oppgaver, og i modulene er det lagt inn kunstnerisk-praktiske øvelser og prosjekter. I studiet inngår også 18 uker tilrettelagt og veiledet praksis. Ni av ukene er ekstern praksis og skal tas i ulike typer virksomheter. Ni uker kan gjennomføres på egen arbeidsplass. Praksis kan i noen tilfeller også tas i utlandet.

Studenten får oppnevnt sin individuelle mentor ved høyskolen, og følges opp av egne praksisveiledere på arbeidssted og i praksis.

Deltakelse og samarbeid

Kontakt mellom lærer og student er viktig for progresjonen i kunnskaper og ferdigheter. Som student blir du også en viktig del av dine medstudenters læringsmiljø gjennom samarbeid, felles refleksjon og faglig diskusjon. Derfor er de timeplanlagte undervisningsaktivitetene obligatoriske, med krav om minimum 80% tilstedeværelse.

I praksisperiodene kreves virksomhet tilsvarende full stilling, og tilstedeværelsen må være miniminum 80% for at praksis skal være bestått.

1. semester

M1A: Introduksjon til faget og studiet. Kunnskapssyn og metoder
(
10
p)
M2A: Handlinger og holdninger - profesjonsetikk
(
10
p)

2. semester

M1B: Antroposofisk menneskekunnskap
(
10
p)
M3A: Tradisjoner i utviklings- og læringsteori
(
10
p)

3. semester

M3B: Steinerpedagogikk - idé og metode
(
10
p)
M1C: Sanser og sanseerfaring - fellesskap og individ i lys av kunst- og kulturhistorie
(
10
p)

4. semester

M4A: Funksjonshemning - utviklingshemning og utviklingsforstyrrelse
(
10
p)
M2B: Miljøskapende arbeid - bo- og levefellesskap som kulturarena
(
10
p)

5. semester

M4B: Utfordringer og muligheter med vekt på ungdomstiden
(
10
p)
M3C: Oppvekstbetingelser - familie og fritid. Skolefritidsordning
(
10
p)

6. semester

M4C: Sosiale og emosjonelle vansker, lærevansker
(
10
p)
M2C: Utviklingsfaser i voksenlivet, roller og oppgaver
(
10
p)

7. semester

M2D: Skrivekurs - personlig kompetanse og forskning i eget arbeid
(
10
p)
M5: Samfunnskunnskap, lovverk, rettigheter
(
15
p)

8. semester

M3D: Kommunikasjon og veiledning
(
10
p)
M6: Samarbeid og ledelse
(
10
p)
Bacheloroppgave
(
15
p)

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Videre studier og jobb

Further studies and work

Utdanningen gir kompetanse i sosialfaglig arbeid basert på steinerpedagogiske ideer. Den kvalifiserer for miljøfaglig arbeid i sosialterapeutiske virksomheter som gir tilbud til unge og voksne med behov for særskilt omsorg, opplæring og tilrettelegging. Her vil sosialpedagogen kunne ta på seg oppgaver som leder av bofellesskap, verksted eller kulturvirksomhet, og generelt utøve miljøfaglig arbeid.

Studiet gir også kompetanse for sosialpedagogisk arbeid i steinerskolene både i Norge og internasjonalt. Sosialpedagogen skal kunne virke som sosialrådgiver i skolen, og lede og gjennomføre pedagogisk-sosiale tiltak for elever som trenger et alternativ til ordinær undervisning og spesialundervisning. Sosialpedagogen vil også kunne ta på seg oppgave som leder av skolefritidsordning.

Utdanningen er sidesetilt med tilsvarende utdanninger på høyskolenivå innen helse- og sosialfag. Utdanningen er godkjent av Helsedirektoratet i henhold til Helse- og omsorgtjenesteloven, kapittel 9.

Etter fullført bachelorgrad kan du også søke deg videre til relevante masterstudier i inn- og utland, for eksempel på Universitetet i Oslo.

Steinerhøyskolens pedagogiske utdanninger er de eneste bachelorgradene i steinerpedagogikk i Norden som er internasjonalt anerkjent.

Opptak og opptakskrav

Admission criteria

Det er opptak til studiet annethvert år. Neste mulighet er i 2024. Søknadsfristen er 15. april. Opptaksportalen åpner 1. februar 2024. Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søkere må i tillegg ha 40-70% ansettelse i relevant sosialfaglig eller pedagogisk stilling på godkjent arbeids- og praksissted. Dette vil i første rekke være sosialterapeutiske virksomheter organisert i Sosialterapeutisk forbund eller steinerskole eller skolefritidsordning knyttet til steinerskolen. Se mer om dette på nettsidene til Sosialterapeutisk forbund og Steinerskoleforbundet. Andre sosialfaglige eller pedagogiske arbeidssteder kan også godkjennes som praksisplass etter individuell vurdering av studentens samlede praksiserfaring.

Steinerhøyskolen samarbeider med steinerskolene og det sosialterapeutiske miljøet for å bistå søkere som ikke allerede har en ansettelse med å finne relevant arbeidstilknytning.

For opptak til bachelorutdanningen er det krav om godkjent politiattest som må være levert innen studiestart. Politiattesten må være utstedt til formålet og ikke være eldre enn 3 mnd.

Enkeltemner

Les mer om muligheten til å ta enkeltemner fra sosialpedagogikk her.

Relevante dokumenter for utdanningen

Documents

Studiehåndbok

More information

Do not hesitate to contact us if you have any questions or want to discuss your options.

For mer informasjon

Kontakt oss gjerne for å snakke om dine muligheter.

Josefin Winther

Høyskolelektor
josefin.winther@steinerhoyskolen.no