Videreutdanning/Enkeltemner

Kunst og håndverk

Våre tilbud innenfor kunst og håndverk henvender seg til deg som:

 • ønsker kunstnerisk inspirasjon, fordypning og fornyelse
 • ønsker fordypning i kunstformidling, kunstpedagogikk og kunstfilosofi
 • ønsker å bli mer fortrolig med formidling av forming og maling og tegning ut fra steinerskolens fagplaner
 • er klasselærer eller faglærer

Hva lærer du?

Learning outcomes

Kunst, spiritualitet og indre arbeid

Er du interessert i kunst og spiritualitet? Ønsker du å finne nye kilder i deg selv som pedagog? Vil du inn i et arbeid som vekker eksistensiell glød og flytter grensene for det du vanligvis opplever i undervisningssammenheng?

I dette emne tar Steinerhøyskolen deg med på en reise der du gjennom prosjekter og øvelser lærer hvordan kunstnerisk praksis kan bli en døråpner for åndelig erfaring og personlig utvikling. Prosessene du inviteres inn i baserer seg på opplevelser som skapes både individuelt og i fellesskap rundt følgende temaer:

 • Det sakrale i den visuelle kunsten – et møte med det numinøse i praktiske fordypningsøvelser og i kunsthistorisk perspektiv
 • Sang som selverkjennelse og spiritualitet
 • Meditasjon og indre arbeid
 • Live art-prosjekt – en undersøkelse av mulighetene som åpner seg i samspillet mellom fiksjon og åndelig erfaring

Det gruppedynamiske arbeidet i emnet baserer seg på ideene til Joseph Beuys om sosial skulptur og vil innebære utradisjonelle og utfordrende arbeidsmåter som kunstneriske nattprosjekter, gruppemeditasjon, skogsvandring og arbeid med symboler og seremonier.

Emnet passer både for profesjonelle kunstnere, pedagoger og mennesker med interesse for spiritualitet og indre arbeid.

Kunsthåndverk

Sentralt i emnet står pedagogiske formgivingsøvelser, samt billedkunstfagenes betydning i steinerpedagogikken. Gjennom teoretiske forelesninger og praktiske øvelser utvikler du kunnskaper og ferdigheter innenfor kunstpedagogikk og -didaktikk, formgiving og modellering. Læreplanens intensjoner for elevenes danning og faglige vekst gjennom skoleløpet behandles ut fra et billedkunstfaglig perspektiv. I emnet gjennomgås og utvikles konkrete undervisningsopplegg som gir deg erfaring med planlegging og utprøving av undervisning og tverrfaglige prosjekter.

Grunnlaget for eget skapende arbeid møter du i undervisningen gjennom:

 • Arbeid med ulike materialer (jern/kobber, tre, tekstil, papirlaging med mer) knyttet til steinerskolens læreplan i faget kunst og håndverk
 • Enkle trykkteknikker
 • Kunstneriske bearbeidingsmåter av fagstoff
 • Øvelser i å utvikle og gjennomføre formingsundervisning på noen klassetrinn
 • Utstillingsbesøk / ekskursjoner
 • Planlegging og forarbeid til semesteroppgaven

Modellering

Studiet har som mål å danne studentens kunstneriske, didaktiske og pedagogiske ferdigheter i modellering, samt gi forståelse for fagområdet i skole og samfunn.

Grunnleggende teknikker innenfor form, formprinsipper og modellering som egner seg i skolesammenheng står sentralt i studiet, og det vektlegges at studenten oppnår god forståelse for det prosessuelle i et kunstnerisk arbeid.

Sanseerfaringer, eksperimentering og gjentakende kunstneriske øvelser som engasjerer både følelser og vilje er viktige steg til dypere kunnskap og læring i steinerpedagogikken. Gjennom egen kunstnerisk erfaring og refleksjon stimuleres evnen til å veilede elever i deres kunstneriske prosesser.

Hovedtrekkene i undervisningen er:

 • Grunnleggende materiallære gjennom praktisk bearbeidelse
 • Forskjellige øvelser og betraktninger av hva form er og hvordan man kan bruke materialer og ulike teknikker til å uttrykke seg
 • Selvstendig arbeid og oppgaver i klassesammenheng
 • Utstillingsbesøk/ekskursjoner
 • Planlegging og forarbeid til semesteroppgave

Tegning og maling 1

Det sentrale er eget skapende arbeid og eksperimentering med todimensjonale teknikker, deres ulike virkemidler og egenarter. Forståelsen for og samspillet mellom form og farge er en viktig del av undervisningen i emnet. Det vektlegges særlig fordypet forståelse i ulike fargeteorier.

Studentens egen erfaring med kunstneriske prosesser fra ideutvikling, skisser, eksperimentering, utvelgelse og fram til ferdig produkt har stor plass i emnet. Det legges vekt på at studenten skal utvikle et individuelt kunstnerisk uttrykk. Studenten arbeider med ulike redskaper, materialer og teknikker.

Innsikt i og forståelse for visuell kommunikasjon er et viktig grunnlag for studentens skapende arbeid, samt forståelse og refleksjon over bildets ulike billedestetiske problemstillinger.

Hovedtrekkene i undervisningen er:

 • Fargelære, ulike teorier
 • Øvelser i akvarell, grunnleggende pedago­giske øvelser og egen utprøving
 • Pigmenter og innføring i materiallære
 • Fordypning i formtegning
 • Forelesninger og bearbeiding av kunsthisto­riske motiver
 • Billedbetraktning/kunstnerbiografier
 • Utstillingsbesøk/ekskursjoner
 • Planlegging og forarbeid til semesteroppgave

Studiets oppbygning

Programme structure

1. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

2. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

3. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

4. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

5. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

6. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

7. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

8. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Videre studier og jobb

Further studies and work

Opptak og opptakskrav

Admission criteria

Søknadsfristen er 15. april 2024. Steinerhøyskolen praktiserer lokalt opptak. Søknader som kommer inn etter fristen 15. april vil bli vurdert så lenge vi har ledige plasser – kontakt oss gjerne.

Opptakskravet til emnene innenfor kunst- og håndverk er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Steinerhøyskolens videreutdanningstilbud kan kvalifisere for søknad om kompetanseutviklingsmidler for lærere og barnehagelærere gjennom Utdanningsdirektoratet (søknadsfrist 1. mars). NB: Det er kun søkere som har en grunnutdanning fra før som kan søke videreutdanningsmidler gjennom Utdanningsdirektoratet.

Tilbud studieåret 2024 - 2025

OBS! Det er mulig å søke ett eller to emner i løpet av studieåret, og ett emne per semester. Undervisningen er samlingsbasert og omfatter tre uker mandag-fredag for hvert emne.

Ukene er med et forbehold om endringer.

HØST 2024

 • Modellering (uke 37-38 og 44)
 • Tegning og maling 1 (uke 37-38 og 44)

VÅR 2025

 • Kunst, spiritualitet og indre arbeid (uke 5-6 og 12)
 • Kunsthåndverk (uke 5-6 og 12)

Relevante dokumenter for utdanningen

Documents

Studiehåndbok

More information

Do not hesitate to contact us if you have any questions or want to discuss your options.

For mer informasjon

Kontakt oss gjerne for å snakke om dine muligheter.