Kompetanseutvikling - ReKomp og DeKomp

No items found.

Steinerhøyskolen har mottatt midler for kompetanseutvikling for lærere i både barnehager og skoler. Innledende runde var i vårsemesteret 2021 med faget norsk for lærere ved skoler i innlandet. Inneværende studieår fortsetter prosjektet.

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp), et samarbeid mellom universitets- og høyskolesektoren og skoleeier, skoleledere og lærere. Les mer her.

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (ReKomp), et samarbeid mellom universitet- og høyskolesektoren og barnehageeier, barnehageledere og ansatte i barnehagen. Les mer her.