Høyere utdannelse for mennesker med utviklingshemning - et pilotprosjekt

No items found.

Bilde: Beathe Schieldrop

Ifølge FN-konvensjonens rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), skal høyere utdanning, yrkesrettet opplæring, voksenopplæring og livslang læring tilbys til mennesker med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre og uten diskriminering. Steinerhøyskolen ønsker å etablere et utdanningstilbud som ivaretar dette formålet.

Som et pilotprosjekt åpnes modul 3D, ved BA-programmet i sosialpedagogikk i uke 6 og 7 våren 2024 for deltagelse for studenter med nedsatt funksjonsevne. Formelt sett vil modulen tilbys som en ikke studiepoenggivende etterutdanning. Steinerhøyskolen vil arbeide parallelt for at denne studentgruppen også kan tas opp til studiepoenggivende emner.

I arbeidet med å utvikle utdanningstilbud for mennesker med nedsattfunksjonsevne, ønsker Steinerhøyskolen å kunne utvikle forskning basert på de erfaringene som blir gjort i pilotprosjektet. Dette innebærer at modulen vil være gjenstand for såkalt aksjonsforskning. Det vil i praksis si at erfaringene og tilbakemeldingene modulen gir, blir behandlet systematisk underveis og i etterkant, med målsetning om å kunne benyttes i forskningsartikler. Alle deltageres personvern vil være fullt og helt ivaretatt. For mer informasjon om dette, se dette skriv

Her følger informasjon om modulen, søknadsprosess og opptak.

Modul 3D – Kommunikasjon og veiledning

Om undervisningen

Undervisningen foregår mandag til fredag i uke 6 og 7, 2024. Undervisningsdagen varer fra 09.00 til 15.00 daglig. Som oftest er det et kvarters pause etter 45 minutters undervisning. Undervisningen foregår på Steinerhøyskolen i Oslo sammen med studentgruppen SP4. Denne gruppen går sitt 4. studieår på bachelorgraden i sosialpedagogikk.

Etter modulen leverer studentene en oppgave om modulens tema. Dette kan være i skriftlig form eller som en lydinnspilling av at studenten besvarer oppgaven verbalt. Oppgaven blir vurdert som godkjent eller ikke godkjent. Det settes altså ikke karakter.

Temaet for modulen er kommunikasjon og veiledning. Undervisningen foregår i forskjellige former. Vi arbeider med temaet gjennom å høre på forelesninger med forskjellige lærere, gjøre kunstneriske øvelser i bevegelse, drama og musikk, gruppearbeid og samtale. På modulens siste dag har vi en kulturell årstidsmarkering sammen med studenter og lærere fra hele Steinerhøyskolen. Gjennom modulen forbereder gruppen et bidrag til denne anledningen ut ifra temaet vi har arbeidet med.

Praktisk informasjon

 • Man må selv ordne med overnatting, reise og diett. Det er mulig å kjøpe lunsj i Steinerhøyskolens kantine.
 • Man må betale en studieavgift på NOK 500 for å kunne delta på modulen.
 • Man må selv kjøpe inn bøker som trengs til modulen.

Søknadsprosess

 • Send inn søknad til josefin.winther@steinerhoyskolen.no. Søknaden skal inneholde personalia og et motivasjonsbrev. Gjør rede for eventuelle behov for tilrettelegging og om du kommer til å ha med deg en ledsager/støtteperson.
 • Du vil bli kontaktet når vi har mottatt søknaden din og invitert til en inntakssamtale.
 • Når vi har vurdert søknaden din vil du eventuelt få tilbud om studieplass.
 • Hvis det er stor pågang fra søkere, vil vi måtte sette et tak på antall deltagere.

Om modulens tema og innhold

Kommunikasjonsferdigheter er en av sosialpedagogikkens basiskompetanser. Relasjon, kommunikasjon og samspill er en forutsetning for all pedagogisk og sosial virksomhet som omfatter mennesker i ulike aldere, med ulike forutsetninger i ulike livssituasjoner, blant dem personer med omfattende funksjonshemninger, manglende talespråk og kommunikasjonsvansker. I sosialterapien må sosialpedagogen kunne bidra med samtale, råd og veiledning til brukere, til foreldre og pårørende, medarbeidere og studenter.

I undervisningen og i pensumlitteraturen vil det være fokus på følgende tema

 • Kommunikasjon, dialog og samhandling.
 • Samtaler med barn og unge.
 • Kommunikasjonsvansker og alternative kommunikasjonsformer.
 • Veiledningsteori og veiledningsmetoder.
 • Sosial rådgivning i skolen.

Mål for modulen er at studenter får

 • Kunnskap om samspillsevne og dialogferdighet som grunnleggende menneskelige egenskaper
 • Kunnskap om og forståelse for prinsippene for støttende samtale og veiledning
 • Øvelse i å kommunisere og samhandle med mennesker med ulike forutsetninger i ulike livssituasjoner
 • Øve grunnleggende ferdigheter i samtalemetodikk
 • Øve på å møte mennesker med ulike forutsetninger i ulike livssituasjoner med åpenhet og åndsnærværelse, med evne til å kunne respondere og støtte