Studentforum2019-11-06T11:58:25+01:00

Studentforum og Studentråd

Studentenes rolle er sentral!

Studentforum

Studentene på hvert årskull ved de ulike studieprogrammene på Steinerhøyskolen møtes jevnlig i egne studentforum.

Her behandles blant annet saker knyttet til studiekvalitet og læringsmiljø for de ulike studieprogrammene, og resultatene av denne behandlingen bringes videre til Studentrådet og læringsmiljøutvalget (LMU). Studenter på mastergrad og ved høyskolens deltidsutdanningstilbud og videreutdanning møtes etter behov når de er samlet.

Kvalitetsplanen gir rom for studentenes medvirkning til forbedring og sikrer nåværende og fremtidige studenters rettigheter på følgende måter:

 • Gjennom representasjon i høyskolens organer – studentene er representert i flere av høyskolens sentrale organer – gjennom dette systemet sikrer høyskolen at studentenes tilbakemeldinger innen ulike områder kommer frem og anvendes i det videre arbeidet. Dette forutsetter imidlertid at studentene har kjennskap til muligheter for tilbakemeldinger; hvordan de kan få brakt sine synspunkter til rette organ – og en oversikt over hvilke områder organene ivaretar.
 • Gjennom kontinuerlige evalueringer – i løpet av året gis studentene rom for å komme med ulike former for evalueringer – kvalitetsplanen sikrer at det tilrettelegges for evaluering og at innsamlet informasjon anvendes hensiktsmessig.

Representanter

Studentrådet består av maks to representanter fra hvert årskull i de ulike studietilbudene ved Steinerhøyskolen; for tiden bachelorgrad i steinerpedagogikk (lærer- og barnehagelærerutdanningene), mastergradsprogrammene og Form og Farge i steinerpedagogisk perspektiv.  Studentrådet skal ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor høyskolens styre. Se Lov om universitet og høyskoler, § 4 – 1 Studentforum ved de ulike studietilbudene velger representanter til Studentrådet ved urnevalg.

Oppgaver

Studentrådet møtes jevnlig og skal blant annet:

 • velge representanter blant høyskolens studenter til Steinerhøyskolens styre, studiekvalitetsutvalget, skikkethetsnemnda og klagenemnda for ett år av gangen med mulighet til gjenvalg
 • bringe relevant informasjon fra studentene til studentrådet og fra studentrådet tilbake til studentene
 • i sin helhet representere studentene i læringsmiljøutvalget
 • forberede og gjennomføre allmøter
 • delta i planlegging og gjennomføring av høyskolens årlige kulturarrangementer
 • arrangere aktivitetsdager
 • arrangere sosiale og kulturelle treffpunkter for å styrke samhold og trivsel blant studentene
 • organisere og delta i felles dugnader
 • organisere og følge opp renholdet i undervisningsrommene

Allmøte

Studentrådet innkaller til allmøter minst tre-fire ganger per studieår, og ellers etter behov. Saker for allmøtene er alt som berører studentenes læringsmiljø, studiekvalitet og medvirkning i Steinerhøyskolens utvikling på disse områdene.

Foredrag

Foredrag i regi av studentrådet er en faglig møteplass som finner sted på Berle og blir annonsert i god tid på forhånd. Studentrådet engasjerer gjesteforelesere som har kompetanse på et felt studentene ønsker å vite mer om, eller tar opp aktuelle tema som studentene ønsker å belyse.

E-post til studentrådsleder

Loading...
Go to Top