Organisasjonen2020-01-08T12:12:33+01:00

Slik er vi organisert

Utvalg og nemder trygger og forsikrer en sikker og god kommunikasjon

Steinerhøyskolens styre

Styret har syv – åtte medlemmer hvorav minst to skal være fra høyskolens ansatte, minst to eksternt rekrutterte medlemmer, minst to representanter fra samarbeidspartnere og en studentrepresentant som velges av studentrådet for ett år av gangen. Styret skal behandle alle saker som går ut over vedtatte planer og daglig forretningsdrift, samt gi retningslinjer for den daglige drift.

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Styret har det overordnete ansvar for at læringsmiljøet ved Steinerhøyskolen er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studenters helse, sikkerhet og velferd, se Lov om Universitet og høyskoler, § 4-3.

Læringsmiljøutvalget har ansvar for å sikre at Steinerhøyskolen arbeider kontinuerlig og systematisk for å ivareta god studiekvalitet og studenters rett til et læringsmiljø som tilfredsstiller fysiske og psyko-sosiale behov.

Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Steinerhøyskolen rapporterer direkte til styret.

Sammensetning

Læringsmiljøutvalget skal være sammensatt av et likt antall representanter fra studentene og fra høyskolens medarbeidere. Det er Studentrådets ansvar at det velges studentrepresentanter til læringsmiljøutvalget.
Blant høyskolens medarbeidere skal ledelse og medarbeidere være likt representert.

Utvalgets oppgaver

  • holde tett kontakt med studenter og medarbeidere om spørsmål som angår kvalitet i studentenes utdanningstilbud, og studentenes sikkerhet og velferd
  • innhente informasjon fra fagmiljøene og gjøre seg kjent med eksterne krav og aktuelle evalueringer som er gjort av studenter
  • holdes orientert av høyskolens ledelse om klager og om eventuelle pålegg, eksempelvis fra NOKUT, Arbeidstilsynet, klagenemnda eller lignende. Læringsmiljøutvalget kan avgi uttalelser i slike tilfeller.
  • delta i planlegging og oppfølging av tiltak for bedre studiekvalitet og læringsmiljø
  • bidra til å styrke det sosiale miljøet ved høyskolen
  • følge opp kvalitetsplanen ved å forberede og gjennomføre  spørreundersøkelser angående studiekvalitet og læringsmiljø – utforme rapport og foreslå tiltak som, overleveres høyskolens ledelse
  • følge opp kvalitetsplanen og avgi en årlig rapport over arbeidet til styret som gir:

• en vurdering av fysisk og psykisk læringsmiljø

• en vurdering av situasjonen i forhold til lokaler og utstyr

• en oversikt over gjennomførte og foreslåtte tiltak for å forbedre studiekvalitet og læringsmiljø

Utvalget ledes vekselvis av en representant fra studentene og en representant fra høyskolens medarbeidere som velges for ett år av gangen.

Skikkethetsnemnda

(Se FOR 2006-06-30, nr 859: Forskrift om skikkethetsvurdering)

Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket til yrket som grunnskolelærer eller barnehagelærer, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Skikkethetsnemnda skal avgi en innstilling til styret etter behandling i skikkethetsnemnda. Styret skal fatte vedtak i saken. Forvaltningslovens regler om saksbehandling kommer til anvendelse ved særskilt skikkethetsvurdering.

Medlemmer oppnevnes for tre år av gangen. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år. Faglig leder for avdeling eller fakultet eller tilsvarende funksjon, er nemndas leder.

Minst to tredjedeler av nemndas medlemmer skal være til stede ved saksbehandlingen.

Styret oppnevner en ansatt ved institusjonen som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen. Institusjonsansvarlig kan oppnevnes blant skikkethetsnemndas medlemmer.

Klagenemnda

Universiteter og høyskoler skal opprette en klagenemnd, se Lov om universitet og høyskoler, §5-1, som skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for studentene. Klagenemnda skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. To av medlemmene skal være studenter. Styret skal oppnevne klagenemnda etter innstilling fra studentråd og forvaltning.

Personvernombud

Harald Martinsen

Brugata 7

2380 Brumunddal

Tel: 415 20 561, e-post: harald@septer.no

Personvernerklæring

Go to Top