Om Steinerhøyskolen2019-11-20T15:45:36+01:00

Om Steinerhøyskolen

Steinerhøyskolen er en privat høyskole med beliggenhet sentralt i Oslo. Vi tilbyr utdanninger innenfor steinerpedagogikk.

Steinerhøyskolen har fem pedagogiske utdanningstilbud

Steinerhøyskolens utdanninger kjennetegnes av en vektlegging av samspillet mellom akademiske studier, praksisnærhet, kunstfag og kunstnerisk øvelse.

Ledende utdanningsinstitusjon innenfor steinerpedagogikk

Vi er stolte av å være en ledende utdanningsinstitusjon innenfor steinerpedagogikk i verdenssammenheng og et viktig tilskudd til utdannings-Norge. Steinerpedagogikken bygger på tilliten til barn og unges naturlige vilje til vekst – og på pedagogens rolle som inspirator og fagformidler. Nysgjerrighet og glede er utgangspunktet og en en forutsetning for god læring. Pedagogens rolle som inspirator og fagformidler er sentral i alle våre utdanningstilbud.

Levende og innholdsrike forelesninger

Ved Steinerhøyskolen møter du engasjerte og dyktige lærekrefter som står for levende og innholdsrike forelesninger. De møter høyskolens studenter med stor interesse for den faglige og personlige utviklingen, og er viktige veiledere på vei mot det pedagogiske virke. Steinerhøyskolen er en liten utdanningsinstitusjon, noe som gir grobunn for et sammensveiset og godt lærings- og studentmiljø. Steinerhøyskolen stimulerer studenten til refleksjon, selvstendighet og kreativitet. Personlig oppfølging og tett kontakt med faglærerne er en selvfølge, og vi ønsker at våre studenter skal føle seg sett og respektert. Ved høyskolen arrangeres en lang rekke etter- og videreutdanninger med deltagere fra inn- og utland.

Kvalitet i en levende høyskole – Steinerhøyskolens kvalitetssikringssystem

Et primært mål for høyskolen er å utdanne velkvalifiserte lærere og barnehagelærere til steinerskolene og -barnehagene i Norge så vel som for en større omkrets. I tillegg, også for å kunne drive god profesjonsutdanning, er det høyskolens mål å være en sentral aktør i steinerpedagogisk forsknings-, utviklings- og formidlingsvirksomhet, nasjonalt og internasjonalt.

Sikrer god kvalitet på studiene

Den enkelte student og medarbeider har mulighet for stor grad av deltakelse og medinnflytelse omkring alle forhold knyttet til kontinuerlig videreutvikling av god studiekvalitet. Steinerhøyskolen er en liten høyskole. Det nødvendiggjør på den annen side formaliserte ansvarsforhold og saksbehandlingsprosedyrer for å ivareta forutsigbarhet og transparens.

I 2001 startet høyskolen arbeidet med å utvikle et kvalitetssikringssystem. Målet har vært å etablere kvalitetssikringsrutiner, blant annet gjennom skriftliggjøring og systematisering av gjeldende praksis, som både ivaretar oppnådd studiekvalitet og er redskap for kontinuerlig forbedring. Gjeldende kvalitetssikringssystem ble vedtatt av styret 01. juli 2006 og er deretter revidert med nødvendige justeringer.

En fagkomité utnevnt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) evaluerte og godkjente kvalitetssikringssystemet til Steinerhøyskolen 7. september 2016. NOKUTs styre har også godkjent systemet på grunnlag av fagkomiteens vurdering.

Hvilken studieretning tror du passer best for deg?

Mer informasjon

Steinerhøyskolens styre

Styret skal behandle alle saker som går ut over vedtatte planer og daglig forretningsdrift, samt gi retningslinjer for den daglige drift.
Studentene har to representanter i styret. De velges av studentrådet for ett år av gangen.

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Styret har det overordnete ansvar for at læringsmiljøet ved Rudolf Steinerhøyskolen er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studenters helse, sikkerhet og velferd, se Lov om Universitet og høyskoler, § 4-3.

Læringsmiljøutvalget har ansvar for å sikre at Rudolf Steinerhøyskolen arbeider kontinuerlig og systematisk for å ivareta god studiekvalitet og studenters rett til et læringsmiljø som tilfredsstiller fysiske og psyko-sosiale behov.

Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Rudolf Steinerhøyskolen rapporterer direkte til styret.

Sammensetning

Læringsmiljøutvalget skal være sammensatt av et likt antall representanter fra studentene og fra høyskolens medarbeidere. Det er Studentrådets ansvar at det velges studentrepresentanter til læringsmiljøutvalget.
Blant høyskolens medarbeidere skal ledelse og medarbeidere være likt representert.

Utvalgets oppgaver

 • holde tett kontakt med studenter og medarbeidere om spørsmål som angår kvalitet i studentenes utdanningstilbud, og studentenes sikkerhet og velferd
 • innhente informasjon fra fagmiljøene og gjøre seg kjent med eksterne krav og aktuelle evalueringer som er gjort av studenter
 • holdes orientert av høyskolens ledelse om klager og om eventuelle pålegg, eksempelvis fra NOKUT, Arbeidstilsynet, klagenemnda eller lignende. Læringsmiljøutvalget kan avgi uttalelser i slike tilfeller.
 • delta i planlegging og oppfølging av tiltak for bedre studiekvalitet og læringsmiljø
 • bidra til å styrke det sosiale miljøet ved høyskolen
 • følge opp kvalitetsplanen ved å forberede og gjennomføre  spørreundersøkelser angående studiekvalitet og læringsmiljø – utforme rapport og foreslå tiltak som, overleveres høyskolens ledelse
 • følge opp kvalitetsplanen og avgi en årlig rapport over arbeidet til styret som gir:

• en vurdering av fysisk og psykisk læringsmiljø

• en vurdering av situasjonen i forhold til lokaler og utstyr

• en oversikt over gjennomførte og foreslåtte tiltak for å forbedre studiekvalitet og læringsmiljø

Utvalget ledes vekselvis av en representant fra studentene og en representant fra høyskolens medarbeidere som velges for ett år av gangen.

Skikkethetsnemnda

(Se FOR 2006-06-30, nr 859: Forskrift om skikkethetsvurdering)

Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket til yrket som lærer eller førskolelærer, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Skikkethetsnemnda skal avgi en innstilling til styret etter behandling i skikkethetsnemnda. Styret skal fatte vedtak i saken. Forvaltningslovens regler om saksbehandling kommer til anvendelse ved særskilt skikkethetsvurdering.

Medlemmer oppnevnes for tre år av gangen. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år. Faglig leder for avdeling eller fakultet eller tilsvarende funksjon, er nemndas leder.

Minst to tredjedeler av nemndas medlemmer skal være til stede ved saksbehandlingen.

Styret oppnevner en ansatt ved institusjonen som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen. Institusjonsansvarlig kan oppnevnes blant skikkethetsnemndas medlemmer.

Klagenemnda

Universiteter og høyskoler skal opprette en klagenemnd, se Lov om universitet og høyskoler, §5-1, som skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for studentene. Klagenemnda skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. To av medlemmene skal være studenter. Styret skal oppnevne klagenemnda etter innstilling fra studentråd og forvaltning.

Kort historisk oversikt

Antroposofisk Pedagogisk Seminar startet i 1981 for å utdanne lærere til det stadig voksende antall steinerskoler i Norge og Norden. I 1983 godkjente departementet den da 2-årige utdanningen til å kvalifisere for undervisning i steinerskoler. Samtidig fikk studentene tilsvarende økonomiske rettigheter som andre høyskolestudenter, blant annet retten til studielån. Institusjonen ble godkjent under Privathøyskoleloven, og det offisielle navnet ble i 1984 endret til Rudolf Steinerhøyskolen. I steinerbarnehagene oppsto også behov for utdannede pedagoger, og det førte til etableringen av utdanning for førskolelærere i 1990.

Fra 2002 kunne Steinerhøyskolens treårige lærer- og førskolelærerutdanninger gi bachelorgrad til sine kandidater. Nedenfor er de senere årenes utvikling av Steinerhøyskolens utdanninger kort skissert:

 • 2000 Femårig deltids førskolelærerutdanning kommer i tillegg til fulltidsutdanningen.
 • 2002 De treårige lærer- og førskolelærerutdanningene blir godkjent som Bachelorgrad.
 • 2005 Erfaringsbasert masterutdanning i steinerpedagogikk blir etablert.
 • 2005 Studieår i billedkunstfag med hel- og halvårsmoduler blir etablert.
 • 2008 Institutt for steinerpedagogikk ble innlemmet i Steinerhøyskolen. Kursvirksomheten ble videreført som etter- og videreutdanning.
 • 2010 Ulike videreutdanningstilbud bestående av deler av bachelorprogrammene blir etablert.
 • 2011 Studium med bachelorgrad i sosialpedagogikk blir etablert.

Langaardsløkka er høyskolens nærmeste nabo. Der kan man i sommerhalvåret oppleve en frodig hage med grønnsaker, blomster og bær. Som del av undervisning i hagebruk og delvis som frivillig innsats tar studentene ved lærer- og førskolelærerutdanningene ansvar for drift av hagen.

Årsstudiet Form og Farge, med hel- eller halvårsmoduler, oppholder seg og arbeider hovedsaklig i høyskolens øverste etasje, men har ukentlig pedagogisk opplegg lagt utenfor høyskolens lokaliteter. Studiet veksler mellom individuelle prosjekter og fellesprosjekter hvor arbeidet med farge, form og linje settes inn i en kulturhistorisk sammenheng. En inspirerende studiereise arrangeres årlig.

Deltidsutdanningen, Bachelorgrad i sosialpedagogikk, er høyskolens siste tilskudd og hadde oppstart med første kull høstsemesteret 2012. Studiet gir kompetanse i sosialt arbeid basert på steinerpedagogiske ideer. Utdanningen inneholder et variert spekter av teoretiske, kunstneriske og praktiske arbeidsmetoder og krever relevant arbeidstilknytning i studietiden.

Vidaråen Campus, masterutdanningen. 

Campus for det modulbaserte masterstudiet ligger blant annet på Vidaråsen, Vestfold. De naturskjønne  omgivelsene og fraværet av bylivets mange adspredelser gir anledning til intense arbeidsuker og samvær med faglig utveksling. Enkelte moduler finner sted ved Ruskin Mill i England. Mastertudiet foregår på engelsk og kjennetegnes av et internasjonalt mangfold med forelesere og studenter fra mange land.

Steinerhøyskolen er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og studentene kan benytte seg av deres tilbud. Studieprogrammene er offentlig godkjente og gir adgang til støtte om lån og stipend i Lånekassen.

Kandidatundersøkelse – Bachelorstudier 2014

I februar 2014 ble tidligere studenter med fullført treårig førskolelærerutdanning eller lærerutdanning (bachelorgrad i steinerpedagogikk) i perioden 2008 til 2013 bedt om å evaluere kvalitet og utbytte av sine studier.

Resultatene presenteres i rapportform og gir informasjon om kandidatenes nåværende yrkessituasjon, deres syn på relevansen av studiene og deres generelle grad av tilfredshet med sine studier ved Steinerhøyskolen.

Undersøkelsen ble gjennomført bare tre måneder etter at NOKUT offentliggjorde resultatene fra det landsomfattende Studiebarometeret, som viste at Steinerhøyskolens lærerstudenter har landets høyeste nivå av tilfredshet.

Resultatene fra høyskolens kandidatundersøkelse understøtter studiebarometerets resultater blant nåværende studenter ved at 87 % av respondentene melder at de er fornøyd eller svært fornøyd med studieprogrammene ved Steinerhøyskolen.

Spørsmålene og svarresultatene er gjengitt på norsk, mens teksten for øvrig i denne rapporten er på engelsk.

Kandidatundersøkelse 2014

Go to Top