Søk her

STUDIEPLAN

Last ned studieplanen for Steinerpedagogisk lærerutdanning, Bachelorgrad –  180 studiepoeng >

Studieplanen er under ombygging, men de overordnede læringsmål er de samme som tidligere.

BROSJYRE

Last ned brosjyren vår om studiet. Her finner du mye nyttig informasjon.

LAST NED PDF >

PRAKTISK INFORMASJON

 • Studieåret begynner ca. 20. august og avsluttes i midten av juni.
 • Undervisningstid er normalt tirsdag til fredag innenfor tidsrommet 09.00 – 15.00.
 • Studiet forutsetter regelmessig fremmøte og deltagelse i alle fag- områder.
 • Fraværet må ikke overstige 20 % innenfor studiepoenggivende enheter.
 • Studieavgift er NOK 26 900 pr studieår. I tillegg kommer studiemateriell og studieturer.
 • Godkjent av statens lånekasse.
 • Mottatt studieplass er bindende.

Våre Studenter

Les om våre studenter

Steinerhøyskolens 3-årige lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

En god lærer vet mye, kommuniserer godt og kan kunsten å undervise på en engasjerende måte

Steinerpedagogisk lærerutdanning –  bachelorgrad og påbygging med mastergrad

Den treårige lærerutdanningen med bachelorgrad på Steinerhøyskolen gir undervisningskompetanse for grunnskoletrinnet i steinerskoler. Studenter som starter høsten 2017, kan utvide utdanningen med en mastergrad ved grunnskolelærerutdanningen 1 – 7 på Høgskolen i Oslo og Akershus. Denne mastergraden gir tilsettings- og undervisningskompetanse for offentlig skole etter nærmere regler.

Å bli lærer!

Lærerne betyr svært mye for at barn og unge skal trives på skolen og for at de skal  samarbeide med andre og lære med glede. Som lærerstudent ved Steinerhøyskolen øver du kunsten å undervise. Du kan utvikle en dypere forståelse for klassetrinnenes egenart og for hver enkelt elev. Du vil opparbeide faglige kunnskaper for å kunne legge til rette for barn og unges læring og utfoldelse. Du vil også møte en spirituell holdning til menneskelivets gåter, til fagenes dybdeperspektiver og til storheten i barns læring og utvikling.

Lærerutdanningen er konkret og praktisk. Du lærer fag og teori, men også hvordan du arbeider med elevene i de ulike fagene. Studiet legger vekt på faglig bredde og integrering av teori, kunst og pedagogisk øvelse. Det betyr at sammen med faglæringen vil du øve å musisere, tegne, male, modellere, danse og spille skuespill. Muntlig fortelling og formidling står sentralt. Turer og prosjekter er også en del av utdanningen. Økologisk og global bevissthet, bærekraft og kreativitet er viktige temaer for fremtidens skole. I Steinerhøyskolens studieprogrammer forankres disse perspektivene i møter mellom kunnskap, kunstneriske øvelser og naturerfaringer.

Praksisopplæring

Utdanningen inneholder 90 dager veiledet praksisopplæring i steinerskoler. I praksisperiodene lærer du å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning. Praksis og fagstudier støtter hverandre gjensidig. Praksiserfaringer er en viktig del av utdanningen, og profesjonsrelevansen styrkes ved å øve nyervervete pedagogiske kunnskaper og ferdigheter sammen med elever og lærere i barnetrinn og ungdomstrinn. Undervisningspraksis gjennomføres hovedsakelig ved steinerskoler i Norge, men mange benytter muligheten til å ta deler av praksisen ved steinerskoler i utlandet.

Internasjonale yrkesmuligheter

Steinerpedagogikken er internasjonal, og steinerskolelærere har mange spennende globale yrkesmuligheter. Det er også mulig å benytte seg av ulike internasjonale tilbud for videreutdanning. Med bachelorgrad i steinerpedagogikk kan man søke opptak på relevante mastergradsstudier i inn- og utland.

Innhold og struktur

Bachelorutdanningen omfatter fire undervisningsfag og profesjonsfaget pedagogikk og elevkunnskap. Undervisningsfagene er: norsk (30 studiepoeng), matematikk (30 studiepoeng), samfunnsfag (15/30 studiepoeng) og naturfag (15/30 studiepoeng). Kunstfag og kunstfaglige øvelser er integrert i alle emnene. Som del av lærerutdanningen kan du ta 15/30 studiepoeng i andre fag enn samfunnsfag og naturfag i 3.studieår. Hvis du vil oppnå kompetanse for offentlig skole og ta mastertillegget på HiOA, tar du 30 studiepoeng i alle fire undervisningsfag og utvider til 60 studiepoeng i norsk eller matematikk i 3. studieår.

Lærerutdanningen er under ombygging, men de overordnede læringsmål for studiet er de samme som tidligerer.

Profesjonsfaget – Pedagogikk og elevkunnskap

Pedagogikk og elevkunnskap er det samlende og overordnete profesjonsfaget, med tilknytning både til fagstudier og til praksisopplæring. I pedagogikk og elevkunnskap blir forskningsbasert kunnskap og allmennpedagogiske ideer, praksiser og arbeidsmåter behandlet i dialog med steinerpedagogisk fag- og erfaringskunnskap, fordypet med innhold fra antroposofisk menneskekunnskap.

Fagdidaktikk: norsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag

Den treårige lærerutdanningen gir undervisningskompetanse i matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag i steinerskolene, eventuelt utvidet med valgbare fag i 3. studieår.  Som lærerstudent på Steinerhøyskolen vil du møte dyktige undervisere som gleder seg over å formidle og veilede, og du vil møte utfordringer som du selv må løse, alene og sammen med andre. Det legges vekt på fagdidaktikk, tverrfaglige perspektiver og faglige utviklingslinjer gjennom hele grunnskoleløpet. Dette gir rom for progresjon og fordypning innen hvert fag og i sammenhengene mellom dem. Slik åpner bredden i lærerutdanningen for en fordypning over tid.

Faglig innhold

Kreativitet og personlig utvikling

Lærerutdanningen er fokusert på de områdene en god lærer vil trenge i sitt yrke: fagkunnskap, engasjement, sosial og menneskelig innsikt, kreativitet, formidlingsglede og lederevner. Gjennom teoretiske studier, kunstneriske øvelser, pedagogisk praksis og faglige prosjekter gir studiet et godt grunnlag for læreryrkets mange oppgaver. Praksisforberedelser, praksis og kunstfag er gode arenaer for selvinnsikt og personlig utvikling for studentene.

Forsknings- og erfaringsbasert kunnskap – relasjonskompetanse

Studiet formidler forskningsbasert viten og erfaringskunnskap som er relevant for læreryrket, så vel som filosofiske og teoretiske refleksjoner knyttet til barns læring og oppvekst. Kommende lærere må kunne skape gode relasjoner til elever, foreldre og kollegaer. Studentene tilegner seg solide kunnskaper om barn og barns utvikling og får kompetanse i klasseledelse og god kommunikasjon.

Verdier og etiske perspektiver

Steinerhøyskolen formidler et etisk syn på kunnskap, der bærekraftighet, respekt for naturen og mangfoldet av kulturer, religioner og livssyn står sentralt. Steinerpedagogikkens internasjonale utbredelse gir mulighet for kultur- og kunnskapsdeling på tvers av kontinenter og landegrenser. Det globale perspektivet, og den store utbredelsen av steinerskoler på alle verdens kontinenter, gjør det også mulig for høyskolens lærerstudenter å gjennomføre deler av sin praksis i utlandet.

En åpenhet for livets spirituelle sider kan skape undring, takknemlighet og ærefrykt. Steinerpedagogikkens idémessige grunnlag i antroposofi inngår i studiet. Dette inspirerer til pedagogisk praksis og engasjerer studenter og forelesere til tankeutveksling og kritisk refleksjon.

Mer informasjon

Lærerutdanning opptakskrav 

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Reglene for de ulike typene kompetanse finner du nedenfor. Det er fint om du har kjennskap til eller erfaring med steinerpedagogikk, men det er ikke en forutsetning for opptak.

Fagkrav til lærerutdanning

Det er følgende fag- og karakterkrav for søkere til lærerutdanningen også for søkere med realkompetanse: norsk (14 uketimer/ 393 t) med karakteren 3,0 eller bedre og matematikk (5 uketimer/ 224 t) med karakteren 4 eller bedre. Søkere med karakter 3 i matematikk kan få betinget opptak.

Det er krav om godkjent politiattest som må være levert innen studiestart. Politiattesten må være utstedt til formålet og ikke være eldre enn 3mnd. gammel.

Søknadsfristen er 15. april for søkere med generell studiekompetanse. For utenlandske søkere og søkere som ønsker å bli vurdert i forhold til realkompetanse er fristen 1. mars. Steinerhøyskolen er ikke tilknyttet Samordna opptak. Søknadsskjema finner du lenger ned på siden. Søknader som kommer inn etter fristen vil bli vurdert dersom vi har ledige plasser – kontakt oss gjerne.

Generell studiekompetanse er den vanligste veien til høyere utdanning, og gjør deg kvalifisert til å studere ved universiteter og høyskoler. Vanlige veier til generell studiekompetanse er:

 • Fullført 3-årig videregående. Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
 • Yrkesfag med påbygging. Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.
 • 23/5-regelen. Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene og har minst fem års utdanning eller yrkespraksis.

Studiekompetansefagene:

Norsk – hovedmål, sidemål og muntlig, 393 årstimer
Engelsk, 140 årstimer
Historie, 140 årstimer
Samfunnsfag, 84 årstimer
Matematikk, 224 årstimer
Naturfag, 140 årstimer

Du kan også få generell studiekompetanse dersom du har:

 • Fullført en godkjent fagskoleutdanning
 • Fullført ett års høyere utdanning
 • Fullført en godkjent utenlandsk utdanning

Realkompetanse er all den kompetanse en person har tilegnet seg gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter og annet som kommer i tillegg til den kompetansen vedkommende dokumenterer gjennom grunnutdanning. Erfaringene må være relevante for studiet.

Følgende kriterier legges til grunn for vurdering:

Generelt:

 • Søker må fylle minst 25 år i opptaksåret
 • Søker må på en tilfredsstillende måte gjøre rede for motivasjon og forutsetninger for å kunne gjennomføre studiet
 • Søker må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Kjennskap til antroposofi og steinerpedagogikk kan vurderes som en fordel
 • Alt som skal gi grunnlag for opptak må dokumenteres

Relevant arbeidserfaring:

Som relevant arbeidserfaring regnes: kursholder over en viss tid, assistent i undervisning eller vikar i skole, arbeid i skolefritidsordning (SFO), leder for fritidsaktiviteter (musikk, idrett, drama og lignende) og annet omsorgsarbeid i forhold til barn og ungdom.

Relevant utdanning:

Barne- og ungdomsarbeider, studier fra antroposofiske utdanningsinstitusjoner og andre pedagogiske, kunstneriske eller sosialfaglige studier.

Søknad skal inneholde utfylt elektronisk søknad, kopier av vitnemål og relevante attester som etterspurt i søknad og gjeldende for ditt søknadsgrunnlag.

I henhold til Lov om universiteter og høyskoler § 3-5. Godskriving og faglig godkjenning, kan det søkes om godskriving/innpassing av andre relevante studier som kan gi fritak fra deler av den 3-årige lærerutdanningen.

Studieavgift for studieåret 2016 – 2017 er NOK 25.900. Utdanningen er godkjent av Statens lånekasse for utdanning. Studieavgiften indeksreguleres i løpet av studieforløpet. Semesteravgiften til Studentsamskipnaden (SiO) på NOK 600.

I tillegg kommer ca NOK 3.500 i studiemateriell i det første og andre studieåret – bøker, kopier etc. Kostnader til studieturer er ca NOK 2.200 første studieår og ca NOK 2.500 andre studieår.

Studieavgift ved uordinær studiegjennomføring

Mottatt studieplass er bindende og studieavgift for hvert påbegynt semester faktureres følgelig i sin helhet.
Ved dokumentert sykdom (sykmelding eller legeerklæring) kan påbegynt og betalt semester tas igjen uten ekstra kostnad.

Lånekassens regler knyttet til sykdom i forhold til lån og stipend fremkommer av lånekassens regelverk.

Ved gjenopptak av undervisning differensieres det mellom fravær dokumentert med sykemelding, hvor gjenopptak er kostnadsfrott. Annet gjenopptak / kontinuasjon faktureres etter gjeldende satser. 

Loading...