Søknad via Samordnet opptak

Samordnet opptak til 5-årig lærerutdanning mastergrad

PRAKTISK INFORMASJON

 • Studieåret begynner ca. 15. august og avsluttes i midten av juni.
 • Undervisningstid er normalt hverdager innenfor tidsrommet 09.00 – 15.00.
 • Studiet forutsetter regelmessig fremmøte og deltagelse i alle fag- områder.
 • Fraværet må ikke overstige 20 % innenfor studiepoenggivende enheter.
 • Studieavgift er NOK 28.400 pr studieår. I tillegg kommer studiemateriell og studieturer.
 • Det er ikke knyttet studieavgift til den delen av utdanningen som foregår på OsloMet.
 • Godkjent av statens lånekasse.
 • Mottatt studieplass er bindende.

Våre Studenter

5 – årig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 med steinerpedagogikk

Lærerutdanningen er fokusert på de områdene en god lærer vil trenge i yrket sitt: Fagkunnskap, engasjement, sosial og menneskelig innsikt, kreativitet, formidlingsglede og lederevner.

Lærerutdanningen er fokusert på de områdene en god lærer vil trenge i yrket sitt: Fagkunnskap, engasjement, sosial og menneskelig innsikt, kreativitet, formidlingsglede og lederevner. Gjennom teoretiske studier, kunstneriske øvelser, pedagogisk praksis og faglige prosjekter gir studiet et godt grunnlag for læreryrkets mange oppgaver. Praksisforberedelser, praksis og kunstfag er gode arenaer for selvinnsikt og personlig utvikling for studentene.

Aktive lærere, aktive elever, aktive fag

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 med steinerpedagogikk setter fokus på hvordan aktive og kompetente lærere kan motivere barn og unge til engasjert læring. Den vil gi kommende lærere faglig innsikt og en dyp forståelse for barnas egenart og utviklingsvei. En aktiv og kompetent lærer vet å gi fagene liv. Fagene kan da være åpninger som både viser verdens storslåtte sammenhenger og lar elevene kjenne mestring i læring og utvikling. Lærerutdanningen forbereder til en undervisning der lærere, elever og fag er aktive på hver sin måte. Slik kan skolen bli et sted for trivsel, læring og vekst.

Steinerpedagogikk handler om å bygge relasjoner der fagene får betydning for barn og unge, der elever og lærere har tillit til hverandre, og der lærerens faginnsikt kan vekke begeistring og

lærelyst. I lærerutdanningen legges det vekt på gjensidighet og dialog. Studentene vil gis mulighet til gjenkjennelse, oppdagelse og kreativitet i møte med fagene, og læringen skal ha både fagkunnskaper og selv-kunnskap som mål.

Som student ved Steinerhøyskolen og OsloMet vil du:

 • Lære samspill mellom akademiske studier, praksisnærhet og kunstfag
 • Få mulighet til å utvikle dine kunstneriske evner
 • Få faglig fordypning på masternivå i matematikk, norsk eller begynneropplæring
 • Lære om sentrale forteller- og formidlingsmetoder og øve deg i å benytte dem
 • Dra på inspirerende turer og gjennomføre spennende prosjekter
 • Lære om økologisk og global bevissthet, bærekraft og kreativitet
 • Være del av to spesialiserte fagmiljøer der du kan oppleve det beste fra to vidt forskjellige utdanningsinstitusjoner; en liten og nær og en stor og mangfoldig.

Som lærerstudent vil du møte dyktige forelesere som gleder seg over å formidle og veilede, og du vil møte utfordringer som du løser, alene og sammen med andre. Det legges vekt på fagdidaktikk, tverrfaglige perspektiver og faglige utviklingslinjer gjennom grunnskoleløpet. Dette gir rom for progresjon og fordypning innen hvert fag og i sammenhengene mellom dem. Slik åpner bredden i lærerutdanningen for en fordypning over tid.

Faglig mestring og samfunnsansvar

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1- 7 med steinerpedagogikk legger vekt på at elever, lærere og skolefag på hver sin måte kan aktiveres og utvikles i respektfulle relasjoner. Demokrati, kulturelt mangfold og naturens storhet og sårbarhet gir retning og ramme for lærerutdanningen så vel som for skolen. Lærerne skal være veivisere for barn og unge. De skal vise hvordan faglige kunnskaper og ferdigheter kan knytte elevene til verden på en etisk forsvarlig måte. Ved å kjenne fagenes betydning i verden, deres historikk og arbeidsmåter, kan læreren invitere barn og unge inn i læringsprosesser der faglig mestring og samfunnsansvar blir to sider av samme sak. Utdanningen anerkjenner betydningen av et etisk syn på kunnskap og vektlegger respekten for naturlig og kulturelt mangfold.

Steinerpedagogikkens forankring i kroppslig nærvær og sunnhet tematiseres på ulike måter i lærerutdanningen. Studentene vil få innsikt i en antroposofisk inspirert forståelse av barns læring og utvikling og arbeide med steinerpedagogikkens rike repertoar av didaktiske perspektiver på skolefagene.

Kulturens og kunstens rolle i skolen

Steinerpedagogikkens kunstneriske arbeidsmåter knytter den faglige læringen til fantasi, kreativitet og livsglede. Grunnskolelærer 1- 7 med steinerpedagogikk legger vekt på hvordan fagenes kulturelle forankring bærer i seg et mangfold av estetiske uttrykksformer som læreren kan spille på. Fortelling, musikk, bevegelse og visuell kunst lar fagenes kulturskapende muligheter komme til uttrykk. Kunst kan gi unik opplevelse og innsikt. Den gir variasjon og rytme i undervisningen og kan flette læringen inn i tverrfaglige sammenhenger. En lærer som integrerer kunst i undervisningen må selv være aktiv og inviterer sine elever inn i aktive og uttrykksfulle relasjoner. Lærerutdanningen integrerer kunst og kunstneriske øvelser i den faglige læringen.

Samlet sett vil grunnskolelærerutdanning 1- 7 med steinerpedagogikk gi innsikt og kompetanse i et teoretisk og praktisk-didaktisk grunnlag for steinerpedagogikken på en oppdatert og profesjonsrelevant måte. Utdanningen tar utgangspunkt i den relasjonelle treklangen mellom elever, lærere og fag. Den har som mål å gi studentene dynamiske og aktive kunnskaper om hvordan disse tre spiller sammen på mangfoldige måter i undervisning og læring. I rammen av kulturelt mangfold, demokratisk fellesskapsforståelse og estetisk livskvalitet, vil lærerutdanningen bidra til en helhetlig utdanning av fremtidens aktive og kompetente lærere.

Hvordan er studieløpet i den integrerte masterutdanningen?

 

 

Hvordan foregår praksisopplæringen?

Utdanningen inneholder 130 dager veiledet praksisopplæring i steinerskoler og i offentlige skoler. I praksisperiodene lærer du å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning. Praksiserfaringer styrker relevansen med nye pedagogiske kunnskaper og ferdigheter sammen med elever og lærere på barnetrinn og ungdomstrinn. Undervisningspraksis gjennomføres hovedsakelig ved skoler i Norge, men mange studenter benytter muligheten til å ta deler av praksisen ved steinerskoler i utlandet.

Yrkesmuligheter

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1- 7 med steinerpedagogikk er en femårig integrert masterutdanning (300 studiepoeng) som kvalifiserer for tilsetting i undervisningsstillinger i offentlig grunnskoles 1.- 7. trinn og steinerskolenenes 1. – 10. trinn. Utdanningen legger vekt på både breddekunnskap i fag og faglig spesialisering og fordypning.

Det finnes 31 steinerskoler i Norge fra Tromsø i nord i Kristiansand i sør. I tillegg finnes det over 1000 steinerskoler i verden, på alle kontinenter, og disse underviser etter en tilnærmet lik læreplan. Som utdannet lærer med steinerpedagogikk har du derfor globale yrkesmuligheter.

Mer informasjon

Lærerutdanning opptakskrav 

Generell studiekompetanse er den vanligste veien til høyere utdanning, og gjør deg kvalifisert til å studere ved universiteter og høyskoler. Vanlige veier til generell studiekompetanse er:

 • Fullført 3-årig videregående. Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
 • Yrkesfag med påbygging. Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene historie, naturfag, engelsk og samfunnsfag i tillegg til fagkravet i matematkk og norsk.
 • 23/5-regelen. Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene historie, naturfag, engelsk og samfunnsfag i tillegg til fagkravet i matematkk og norsk, og har minst fem års utdanning eller yrkespraksis.

Det er karakterkrav for søkere til lærerutdanningen: norsk (14 uketimer/ 393 t) med karakteren 3,0 eller bedre og matematikk (5 uketimer/ 224 t) med karakteren 4 eller bedre. Søkere med karakter 3 i matematikk kan få betinget opptak. Betingelsen er bestått forkurs i matematikk som arrangeres i forkant av studiestart.

Studiekompetansefagene:

Norsk – hovedmål, sidemål og muntlig, 393 årstimer
Engelsk, 140 årstimer
Historie, 140 årstimer
Samfunnsfag, 84 årstimer
Matematikk, 224 årstimer
Naturfag, 140 årstimer

Du kan også få generell studiekompetanse dersom du har:

 • Fullført en godkjent fagskoleutdanning
 • Fullført ett års høyere utdanning
 • Fullført en godkjent utenlandsk utdanning

Det er krav om godkjent politiattest som må være levert innen studiestart. Politiattesten må være utstedt til formålet og ikke være eldre enn 3 mnd. gammel.

Søknadsfristen er 15. april for søkere med generell studiekompetanse. For utenlandske søkere er fristen 1. mars. Steinerhøyskolen er ikke tilknyttet Samordna opptak. Søknadsskjema finner du på utdanningens nettside. Søknader som kommer inn etter fristen vil bli vurdert dersom vi har ledige plasser – kontakt oss gjerne.

I henhold til Lov om universiteter og høyskoler § 3-5. Godskriving og faglig godkjenning, kan det søkes om godskriving/innpassing av andre relevante studier som kan gi fritak fra deler av den 3-årige lærerutdanningen.

Studieavgift for studieåret 2020 – 2021 er NOK 28.200. Utdanningen er godkjent av Statens lånekasse for utdanning. Studieavgiften indeksreguleres i løpet av studieforløpet. Semesteravgiften til Studentsamskipnaden (SiO) på NOK 600.

I tillegg kommer ca NOK 3.500 i studiemateriell i det første og andre studieåret – bøker, kopier etc. Kostnader til studieturer er ca NOK 2.200 første studieår og ca NOK 2.500 andre studieår.

Studieavgift ved uordinær studiegjennomføring

Mottatt studieplass er bindende og studieavgift for hvert påbegynt semester faktureres følgelig i sin helhet.
Ved dokumentert sykdom (sykmelding eller legeerklæring) kan påbegynt og betalt semester tas igjen uten ekstra kostnad.

Lånekassens regler knyttet til sykdom i forhold til lån og stipend fremkommer av lånekassens regelverk.

Ved gjenopptak av undervisning differensieres det mellom fravær dokumentert med sykemelding, hvor gjenopptak er kostnadsfrott. Annet gjenopptak / kontinuasjon faktureres etter gjeldende satser. 

Søk her!
Loading...