Søk på 3-årig bachelorgrad som grunnskolelærer her

PRAKTISK INFORMASJON

 • Studieåret begynner ca. 15. august og avsluttes i midten av juni.
 • Undervisningstid er normalt hverdager innenfor tidsrommet 09.00 – 15.00.
 • Studiet forutsetter regelmessig fremmøte og deltagelse i alle fag- områder.
 • Fraværet må ikke overstige 20 % innenfor studiepoenggivende enheter.
 • Studieavgift er NOK 28.400 pr studieår. I tillegg kommer studiemateriell og studieturer.
 • Godkjent av statens lånekasse.
 • Mottatt studieplass er bindende.

Våre Studenter

Steinerhøyskolens 3-årige lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

En god lærer vet mye, kommuniserer godt og kan kunsten å undervise på en engasjerende måte.

Lærerutdanningen er fokusert på de områdene en god lærer vil trenge i yrket sitt: Fagkunnskap, engasjement, sosial og menneskelig innsikt, kreativitet, formidlingsglede og lederevner. Gjennom teoretiske studier, kunstneriske øvelser, pedagogisk praksis og faglige prosjekter gir studiet et godt grunnlag for læreryrkets mange oppgaver. Praksisforberedelser, praksis og kunstfag er gode arenaer for selvinnsikt og personlig utvikling for studentene.

Som student ved Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad vil du:

 • Lære samspill mellom akademiske studier, praksis og kunstfag
 • Få mulighet til å utvikle dine kunstneriske evner
 • Lære om sentrale forteller- og formidlingsmetoder og øve deg i å benytte dem
 • Delta på inspirerende turer og gjennomføre spennende prosjekter
 • Øke din økologiske og globale bevissthet og lære mer om bærekraft og kreativitet

På Steinerhøyskolen vil du møte dyktige forelesere som gleder seg over å formidle og veilede, og du vil møte utfordringer som du løser, alene og sammen med andre. Det legges vekt på fagdidaktikk, tverrfaglige perspektiver og faglige utviklingslinjer gjennom grunnskoleløpet. Dette gir rom for progresjon og fordypning innen hvert fag og i sammenhengene mellom dem. Slik åpner bredden i lærerutdanningen for en fordypning over tid.

Relasjonskompetanse gjennom forskning og erfaring

Studiene formidler forskning og erfaringskunnskap som er relevant for læreryrket, og filosofiske og teoretiske refleksjoner knyttet til barns læring og oppvekst står sentralt i studiet.

Kommende lærere må kunne skape gode relasjoner til elever, foreldre og kollegaer. Studentene tilegner seg solide kunnskaper om barn og barns utvikling og får kompetanse i klasseledelse og god kommunikasjon.

Steinerhøyskolens verdier og etiske perspektiver

Steinerhøyskolen formidler et etisk syn på kunnskap der bærekraftighet, respekt for naturen og mangfoldet av kulturer, religioner og livssyn står sentralt. Steinerpedagogikkens internasjonale utbredelse gir mulighet for kultur- og kunnskapsdeling på tvers av kontinenter og landegrenser. Det globale perspektivet, og den store utbredelsen av steinerskoler på alle verdens kontinenter, gjør det også mulig for høyskolens lærerstudenter å gjennomføre deler av sin praksis i utlandet.

En åpenhet for livets spirituelle sider kan skape undring, takknemlighet og ærefrykt. Steinerpedagogikkens idémessige grunnlag i antroposofi inngår i studiet. Dette inspirerer til pedagogisk praksis og engasjerer studenter og forelesere til tankeutveksling og kritisk refleksjon.

Hvordan er studieløpet i bachelorutdanningen?

Bachelorutdanningen omfatter fire undervisningsfag og profesjonsfaget pedagogikk og elevkunnskap.

 • Undervisningsfagene er: norsk (30 studiepoeng), matematikk (30 studiepoeng), samfunnsfag (30 studiepoeng), naturfag (30 studiepoeng) og pedagogikk og elevkunnskap (til sammen 60 studiepoeng inkludert en Fou-oppgave
 • Kunstfag og kunstfaglige øvelser er integrert i alle emnene.

Søknadsportalen for å søke på studiet er åpen. Klikk på denne lenken for å søke.

Hva er profesjonsfaget – Pedagogikk og elevkunnskap?

Pedagogikk og elevkunnskap er det samlende og overordnete profesjonsfaget med tilknytning både til fagstudier og til praksisopplæring. I pedagogikk og elevkunnskap blir forskningsbasert kunnskap og allmennpedagogiske ideer, praksiser og arbeidsmåter behandlet i dialog med steinerpedagogisk fag- og erfaringskunnskap, fordypet med innhold fra antroposofisk menneskekunnskap.

Hvordan foregår praksisopplæringen?

Utdanningen inneholder minimum 90 dager veiledet praksisopplæring i steinerskoler. I praksisperiodene lærer du å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning. Praksiserfaringer styrker relevansen med nye pedagogiske kunnskaper og ferdigheter sammen med elever og lærere på barnetrinn og ungdomstrinn. Undervisningspraksis gjennomføres hovedsakelig ved steinerskoler i Norge, men mange benytter muligheten til å ta deler av praksisen ved steinerskoler i utlandet.

Globale yrkesmuligheter

Den treårige lærerutdanningen med bachelorgrad gir undervisningskompetanse for arbeid i steinerskolens grunnskole. Det finnes 31 steinerskoler i Norge fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Det finnes over 1000 steinerskoler i verden, på alle kontinenter, og disse underviser etter en tilnærmet lik læreplan. Som utdannet steinerskolelærer har du derfor verden som arbeidsplass.

Videre studier

Etter fullført bachelorgrad på Steinerhøyskolen kan du søke deg videre til relevante masterstudier i inn- og utland. Steinerhøyskolen tilbyr også studier på masternivå;

– M. Ed. of Educational Research og

– M. Ed. of Nature, Ecology and Sustainability

Mer informasjon

Lærerutdanning opptakskrav 

Generell studiekompetanse er den vanligste veien til høyere utdanning, og gjør deg kvalifisert til å studere ved universiteter og høyskoler. Vanlige veier til generell studiekompetanse er:

 • Fullført 3-årig videregående. Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
 • Yrkesfag med påbygging. Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene historie, naturfag, engelsk og samfunnsfag i tillegg til fagkravet i matematkk og norsk.
 • 23/5-regelen. Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene historie, naturfag, engelsk og samfunnsfag i tillegg til fagkravet i matematkk og norsk, og har minst fem års utdanning eller yrkespraksis.

Det er karakterkrav for søkere til lærerutdanningen: norsk (14 uketimer/ 393 t) med karakteren 3,0 eller bedre og matematikk (5 uketimer/ 224 t) med karakteren 4 eller bedre. Søkere med karakter 3 i matematikk kan få betinget opptak. Betingelsen er å bestå et forkurs i matematikk som arrangeres i forkant av studiestart.

Studiekompetansefagene:

Norsk – hovedmål, sidemål og muntlig, 393 årstimer
Engelsk, 140 årstimer
Historie, 140 årstimer
Samfunnsfag, 84 årstimer
Matematikk, 224 årstimer
Naturfag, 140 årstimer

Du kan også få generell studiekompetanse dersom du har:

 • Fullført en godkjent fagskoleutdanning
 • Fullført ett års høyere utdanning
 • Fullført en godkjent utenlandsk utdanning

Det er krav om godkjent politiattest som må være levert innen studiestart. Politiattesten må være utstedt til formålet og ikke være eldre enn 3 mnd. gammel.

Søknadsfristen er 15. april for søkere med generell studiekompetanse. For utenlandske søkere er fristen 1. mars. Steinerhøyskolen er ikke tilknyttet Samordna opptak. Søknadsskjema finner du på utdanningens nettside. Søknader som kommer inn etter fristen vil bli vurdert dersom vi har ledige plasser – kontakt oss gjerne.

Søknadsportalen for å søke på studiet er åpen. Klikk på denne lenken for å søke.

I henhold til Lov om universiteter og høyskoler § 3-5. Godskriving og faglig godkjenning, kan det søkes om godskriving/innpassing av andre relevante studier som kan gi fritak fra deler av den 3-årige lærerutdanningen.

Studieavgift for studieåret 2018 – 2019 er NOK 27.400. Utdanningen er godkjent av Statens lånekasse for utdanning. Studieavgiften indeksreguleres i løpet av studieforløpet. Semesteravgiften til Studentsamskipnaden (SiO) på NOK 600.

I tillegg kommer ca NOK 3.500 i studiemateriell i det første og andre studieåret – bøker, kopier etc. Kostnader til studieturer er ca NOK 2.200 første studieår og ca NOK 2.500 andre studieår.

Studieavgift ved uordinær studiegjennomføring

Mottatt studieplass er bindende og studieavgift for hvert påbegynt semester faktureres følgelig i sin helhet.
Ved dokumentert sykdom (sykmelding eller legeerklæring) kan påbegynt og betalt semester tas igjen uten ekstra kostnad.

Lånekassens regler knyttet til sykdom i forhold til lån og stipend fremkommer av lånekassens regelverk.

Ved gjenopptak av undervisning differensieres det mellom fravær dokumentert med sykemelding, hvor gjenopptak er kostnadsfrott. Annet gjenopptak / kontinuasjon faktureres etter gjeldende satser. 

2018

Espen Monserud: Å mediere mot frihet. En steinerskole som tar medievirkeligheten på alvor.

Jon Simon Bilberg: Hvilken berettigelse har danningsbegrepet i dagens skole?

Linda Tinuke Thomas Strandmyr: Traumeutsatte barn i steinerskolen – tilrettelegging for posttraumatiske barn.

Maren Berg Dybvik: Inn i bokstavenes verden. Ulike veier frem til barnas første opplevelse av det skrevne ord.

Mathilde Stabel: I møtet med elevene – om lærer-elevrelasjonen i steinerskolen.

Ylva Poijo Segerstedt: Sexuell mångfald – Sagans roll.

2017

Daniel Frøysadal: Stillesitting i skolen

Fredrik Torgeir Møystad: Er autoriteten på vei tilbake i norsk skole? – En undersøkelse av autoritetsbegrepet i nyere offentlig pedagogikk og i steinerpedagogikken

Frida Naima Fønhus Grundesen: Høysensitive barn

Hilde Staalesen Lilleøren: Steinerpedagogikk i et flerkulturelt lys – Minoritetsspråklige elever i steinerskolen

Julie Furuvald: Flyktningbarn i steinerskolen

Lene Marie Velsand: Fra sårbarhet til styrke! – Hvordan ivareta høysensitive barn i steinerskolen

Marte Engebretsen: Steinerskolen som et dannende pedagogisk alternativ

Millaray Salomon: Fremmedspråkundervisningen i steinerskolen

2016

Vilde Stabel: Lyst til å lære!

Anne Schreiner: Menneskemøter

2015

Astrid Sofia Jacobsen: Oppdragelse til frihet, et pedagogisk paradoks?

Kjetil Reigstad: Kan lekser tenne en ild?

Solveig Svärd: Skolebygningen som pedagogisk verktøy

2014

Line Brathen: Skrive og leseopplæring i Steinerskolen

2013

Asbjørn Kristiansen: Sansing og persepsjon

Maren Ingebjørg Nesja: Kropp og læring i ungdomsskulen

2012

Sara Moa Hallner: Fostran till frihet

Line Karisari: Håndarbeidsfaget i Steinerskolen

Marie Oust Lesaak: Lek på ramme alvor

Ilona Lewandowska: Følelsenes betydning for læring med utgangspunkt i botanikkundervisningen i sjette klasse på Steinerskolen

Tirill Mustaparta: Bare lat som om du ikke bryr deg så stopper de nok

2011

Åsa Börrefors: Holistisk pedagogikk i ette med naturen

Mikael Jedhamre: Konsten att slå en bro

Ane Johnsen: Vestens tradisjoner møter Østens praksis

2010

Mariken Lauvstad: Drama- og teatervirksomhet på ungdomstrinnet i Steinerskolen

Henrikke Mørck: Steinerskolen som motkultur

Tobias Walter: Matematikkundervisning på Steinerskolen

Christian Bach Wilbers: Menneske, materie og maskin

Søk her!
Loading...