Etter- og videreutdanning2018-06-25T12:37:49+00:00
Søk her Videreutdanning
Søk her – Enkeltemner

PRAKTISK INFORMASJON

 • Studieåret begynner ca. 20. august og avsluttes i midten av juni.
 • Undervisningstid er normalt tirsdag til fredag innenfor tidsrommet 09.00 – 15.00.
 • Studiet forutsetter regelmessig fremmøte og deltagelse i alle fag- områder.
 • Fraværet må ikke overstige 20 % innenfor studiepoenggivende enheter.
 • For kurs er det egen påmelding på mail til kurs@steinerhoyskolen.no med frist 1 – en – uke før kursstart

Våre Studenter

Steinerhøyskolens videre- og etterutdanning i steinerpedagogikk

Vi møter behovet for kompetanseutvikling hos pedagogisk tilsatte gjennom spennende videreutdanninger/emner fra grunnutdanning av varierende omfang og varighet.

Tilbud om videreutdanning i studieåret 2018 – 2019

 • SOS1, Fortellerstoff, muntlighet. Samfunnsfag i barnetrinnet. Kulturhistorie. 15 studiepoeng. Høst 2018, to x to undervisningsuker med obligatorisk oppmøte. NOK 10.750.
 • Naturfag1, Biologi, geologi og naturgeografi, med vekt på barnetrinnet. 15 studiepoeng. Høst 2018, to x to undervisningsuker med obligatorisk oppmøte. NOK 10.750. Fagplan
 • Samfunnsfag1, Historie, samfunnsgeografi og samfunnskunnskap, med vekt på barnetrinnet. 15 studiepoeng. Høst 2018, to x to undervisningsuker med obligatorisk oppmøte. NOK 10.750. Fagplan
 • Modellering1, 15 studiepoeng. Arbeid med tredimensjonal kunst, deres virkemidler og egenart. Høst 2018. Undervisningen finner sted på steinerskolen i Moss over fem helger (fredag og lørdag) i ukene 36, 37, 41, 44, 49. NOK 10.750 + materialutgifter.
 • Tegning og maling1, Det sentrale i emnet er eget skapende arbeid og eksperimentering med todimensjonale teknikker, deres ulike virkemidler og egenart. 15 studiepoeng. Høst 2018, undervisning tre perioder á fem dager; uke 38, 47 og 48.  NOK 10.750 + materialutgifter.
 • REF3, Matematikk 8. -10. klasse. Fysikk, teknologi og astronomi. 15 studiepoeng. Vår 2019, to x to undervisningsuker med obligatorisk oppmøte. NOK 10.750.
 • Modellering2, Pedagogiske formgivningsøvelser, samt billedkunstfagenes betydning i steinerpedagogikken. Undervisningen finner sted på steinerskolen i Moss over fem helger (fredag og lørdag). 15 studiepoeng. Vår 2019. NOK 10.750 + materialutgifter.
 • Tegning og maling2, Sentralt i emnet står pedagogiske fargeøvelser, samt de ulike todimensjonale kunstfagenes muligheter og betydninger i steinerpedagogikken. 15 studiepoeng. Vår 2019, undervisning tre perioder á fem dager; uke 3, 12 og 13. NOK 10.750 + materialutgifter.
 • PEL1, emne 1 og 2 (Pedagogikk og elevkunnskap) Læring og utvikling. Undervisningskunst. Oppvekst og sosialisering. Begynneropplæring. Klasseledelse og vurdering. Høst 2018 – vår 2019, to samlinger á tre dager pr semester. Undervisningen vil finne sted to alternative steder; i Tromsø i ukene 41, 46, 5 og 13 og i Oslo i ukene 42, 49, 4 og 12.  20 studiepoeng. Studieavgift NOK 14.350.

Opptakskrav til videre- og etterutdanning i steinerpedagogikk

Søkere til videreutdanning innenfor lærer- og barnehagelærerutdanning må være i pedagogisk arbeid, primært i en steinerskole eller en steinerbarnehage. Videreutdanningstilbudene kan kvalifisere for søknad om lån og stipend i Lånekassen eller kompetansehevingsmidler for lærere gjennom Utdanningsdirektoratet.

Søk videre- og etterutdanning i steinerpedagogikk her

Opptakskravet er pedagogisk eller annen relevant grunnutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende). Man kan få opptak til enkeltemner på grunnlag av generell studiekompetanse dersom man ikke har en grunnutdanning fra før. Forskjellen er da at studiene ikke vil karakteriseres som videreutdanning. Ved enkeltemner i lærerutdanningen er det tilleggskrav om karakter 3 i norsk og 4 i matematikk.

NB: Det er kun søkere som har en grunnutdanning fra før som kan søke kompetansehevingsmidler gjennom Utdanningsdirektoratet (søknadsfrist 1. mars).

Ved søknad om opptak må du søke på det opptaksgrunnlaget som er relevant for deg:

 • Videreutdanning for lærere 2018 – 2019: For søkere som har grunnutdanning (offentlig lærerutdanning eller annet)
 • Enkeltemner fra lærerutdanningen 2018 – 2019: For søkere uten grunnutdanning som søker på grunnlag av generell studiekompetanse

Søk etterutdanning i enkeltemner i lærerutdanningen her.

Kontakt oss for mer informasjon om opptakskravene til videre- og etterutdanning ved Steinerhøyskolen.

Hva koster det å videre- eller etterutdanne seg i steinerpedagogikk?

De fleste videreutdanninger faktureres etter regelen NOK 10.750 pr. 15 studiepoeng. Det gjøres oppmerksom på at enkelte videreutdanningstilbud opererer med andre priser, der spesiell tilrettelegging krever dette. Dette opplyses det om i informasjon knyttet til den enkelte videreutdanning. I tillegg til studieavgift kommer obligatorisk semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) pålydende NOK 600 pr. semester.

Søk videre- og etterutdanning i steinerpedagogikk her.

Det er også mulig å ta enkeltemner i sosialpedagogikk. I høstsemesteret 2018 tilbys modul 1A og 2C. I vårsemesteret 2019 tilbys modulene 1B, 3A, 3C og 4C. Les mer om modulene her (under Faglig innhold).

Søk enkeltemner i sosialpedagogikk her.

Kurs og etterutdanning

Steinerhøyskolen tilbyr spennende etterutdanningskurs for lærere/ barnehagelærere i steinerskolene og -barnehagene. Formålet med kursene er å inspirere og videreutvikle lærere innen steinerpedagogikk. Send en mail til kurs@steinerhoyskolen.no for å melde deg på neste kurs. Kurs for høstsemesteret 2017 er avsluttet.

Kurs og etterutdanning er ikke studiepoenggivende, men tildeler kursbevis.

Kurs 2017:

Styrers oppgaver i barnehagen v/ Frode Thorjussen

Tid: Uke 10, tirsdag 07. – fredag 10. mars 2017, fra kl. 09.00 til kl.11.45. Pris: NOK 1.000

Ledelsesteorier med vekt på personalledelse og utvikling. Pedagogisk ledelse. Ledelse i et tregreningsperspektiv. Gode beslutningsprosesser. Dette kurset kan også være egnet både for styrer og pedagogiske ledere i barnehagen.

Administrasjon og økonomi i barnehagen v/ Frode Thorjussen

Tid: Uke 9, mandag 27. og tirsdag 28. februar fra kl. 09.00 til kl.11.45, onsdag 1. og torsdag 2. mars 2017 kl. 09.00 – 13.15. Pris: NOK 1.200

Denne uken skal gi økt kunnskap om administrasjon og økonomi i barnehagen. Vi gjennomgår forskrifter og regelverk, jobber med budsjett og enkel regnskapsforståelse, organisering av arbeidet samt andre faktorer som har betydning for det administrative arbeidet i barnehagen.

Bli med på en firedagers odysse gjennom dyrenes verden!

Tid: Uke 9, tirsdag 28. februar – fredag 03. mars 2017, fra kl. 09.00 til kl.15.00. Pris: NOK 1.800

Vi har samlet engasjerte og kompetente mennesker for å dele sine erfaringer og kunnskaper om dyr, dyrs egenverd og om forholdet mellom dyr og mennesker. Det blir rik anledning til undre seg over, fordype seg i og forstå mer av dyr gjennom forelesninger, refleksjoner og kunstnerisk arbeid.

Klasseledelse i et verdiperspektiv og Utfordende barn i lys av adferd og læring v/ Frode Jøsang

Tid: Uke 6, torsdag 09. februar & fredag 10. februar 2017, fra kl. 09.00 til kl.15.00. Pris: NOK 1.500

Som pedagoger trenger vi stadig fornyet kunnskap og innsikt for å ivareta utvikling og trivsel i klasserommet og i barnehagen. Klasseledelse er viktig i så henseende; lærerens evne til å lee elevgrupper, gi god undervisning, skape et positivt miljø og motivere til arbeidsinnsats.

Barn som lever med vold i familien v/ Kaja Næss Johannessen

Tid: Uke 7, mandag 13. februar 2017, fra kl. 09.00 til kl.14.00. Pris: NOK 750

Det er viktig å fordype den faglige innsikt om de skadene som påføres voldsutsatte barn, for dermed å bedre hjelpen til voldseksponerte barn.

2016:

Førsteklassepedagogikk v/Dag Øystein Nome

Tid: Uke 49 (06. – 09. desember 2016), fra kl. 09.00 til kl.15.00. Pris: NOK 1.800. 

Hva er forskjellene mellom lærerrollen og læringsmiljøet i barnehage og skole? Hvordan skal kan vi møte 6-åringens spesielle utfordringer og muligheter? Hva sier læreplanen for 1. klasse og hvordan kan vi arbeide med den som rettesnor? Hvordan kan vi arbeide for en god overgang mellom barnehage og skole? Kurset egner seg for alle som arbeider med førsteklasse i steinerskoler samt de som ellers har med enten de yngste i skolen eller de eldste i barnehagen å gjøre.

Flerkulturell barnehage v/Mari Rise Knutsen 

Tid: Uke 46 (mandag 14. november 2016), fra kl. 09.00 til kl.15.00. Pris: NOK 750. Lunsj medbringes.

Hvordan kan vi skape et barnehagemiljø hvor barn med ulik kulturbakgrunn opplever en felles referanseramme gjennom steinerpedagogikken?

Hvordan kan barnehagen skape en trygg ramme for alle barn. Barnehagens plass i samfunnet og hvordan den kan bygge menneskelig fellesskap på tvers av kulturer og religioner. Integrering/ inkludering. Hvilke fordeler og utfordringer gir steinerpedagogikken? Oppvekstsvilkår, sosialisering, morsmålets betydning og temaer tilknyttet norsk som andrespråk.

Ernæring i barnehagen v/ Camilla Wilse 

Tid: Uke 41 (mandag 10. oktober 2016), og uke 42 (mandag 17. oktober 2016), fra kl. 09.00 til kl.15.00. Pris NOK 1.350. Lunsj medbringes.

”Hvordan ernærer vi oss?” 

10. oktober: Hva påvirker måltidet og måltidsstunden? Hva er spiseutvikling? Hvorfor økologisk og bio-dynamisk mat?

17. oktober: Årstidsfester og måltidene. Hvordan lage en bærekraftig meny gjennom året? Praktisk matlaging med belgvekster, korn og grønnsaker.

Påmelding fortløpende og med siste frist en – 1- uke før kursstart. kurs@rshoyskolen.no Velkommen!

2015:

Oslokursene 2015:

Grunnkurs i steinerpedagogikk, uke 31 (27. – 31.juli). Kurset retter seg mot nye lærere, vikarer og assistenter.

Kurs for medarbeidere i Fritidshjem SFO, uke 31 (27. – 31.juli). Kurset som retter seg direkte til nye og mer erfarne assistenter i skole og fritidshjem

Oslokurset, uke 32 (3.-7.august). Et rikt og mangfoldig etterutdanningskurs for lærere i grunnskolen med tilbud om kurs i mange undervisningsfag på alle trinn.

Barnehagekurset, uke 32 (3.-7.august). Kurset retter seg mot førskolelærere og medarbeidere i barnehager.

«The art of child study», foredrag og kurs, 10.-12.september 2015

Nordisk språkkurs for fremmedspråklærere, 4.-6.februar 2015

Kunsten å undres i ungdomsskolen, 16.januar 2015

2014

Oslokursene 2014 (28.juli-8.august)

Grunnkurs i steinerpedagogikk, uke 31 (28.juli – 1.august).

Kurs for medarbeidere i Fritidshjem SFO, uke 31 (28.juli – 1.august).

Oslokurset, uke 32 (4.-8.august).

Barnehagekurset, uke 32 (4.-8.august)

Språklig liv, lek og læring i steinerbarnehagen – gode tradisjoner og nye utfordringer, 5.-6.mai 2014

Indre og ytre oppmerksomhet – Hvordan arbeider vi med morgenversene i steinerskolen?, 6.-8.mars 2014

Nordisk språkkurs for fremmedspåklærere, 5.-7.februar 2014

Vitalitet og virke, kursrekke for pedagogiske ledere

Waldorf 3, Oslo 2013-2014 – Steinerpedagogikk for videregående trinn

2013

Oslokursene 2013 (29. juli – 9. august):

Grunnkurs i steinerpedagogikk, uke 31 (29.juli – 2.august).

Kurs for medarbeidere i Fritidshjem SFO, uke 31 (29.juli – 2.august).

Oslokurset, uke 32 (5. – 9. august).

Barnehagekurset, uke 32 (5.-9.august).

Sangen som følgesvenn i skolen, kursrekke med oppstart 14.januar 2013

Nordisk språklærerkurs, 6.-8.februar 2013
Religionslærerkurs, torsdag 31.januar 2013
Sangen som følgesvenn i skolen, kursrekke med oppstart 14.januar 2013
Fri og forsvarlig for viderekomne, 26.oktober 2012 og 25.januar 2013
Fri og forsvarlig for nye ledere, fredag 16.november 2012

2012

Oslokursene 2012

Grunnkurs i steinerpedagogikk

Oslokurset

Barnehagekurset

Fordypningskurs i eurytmi

Astronomikurs, 16.-17.februar 2012

Nordisk språklærerkurs, 8.-10.februar 2012

Fri og forsvarlig for viderekomne, 23.januar og 18.april 2012

Et kurs om de yngste barna i barnehagen, 2.-3.februar 2012 og 19.-20.mars 2012. Arrangeres i samarbeid med Steinerbarnehageforbundet.

Kurset kommer til deg: Kurs i Matematikk ved Rolf Lund 2011/2012.

Kurs i musikk: «Sangen som følgesvenn i skolen», januar, februar og mars 2012

Matematikkurs på egen skole 5.-10.klasse

Waldorf 3, 2011-2012.

2011

«Fri og forsvarlig» for nye ledere Seminar i skolejus, 24.oktober 2011

Kurs i sosialpedagogikk: “Dealing with climate change in relationships: attitudes, atmosphere and practice in our social interactions” 20.-21.oktober 2011

Kurs i klasseledelse 8.-9.september 2011

Kursrekke: Fri og forsvarlig II, 3.samling, Oslo 8.april 2011

Kursrekke: Førsteklasses! Om steinerpedagogikk i 1.klasse. 4. og siste samling, 9.mai 2011

Fordypningskurs i eurytmi 25.-29.juli 2011

Nordisk språklærerstevne 9.-11.februar 2011

Oslokursene 2011 (25. juli – 5. august):

Grunnkurs i steinerpedagogikk

Oslokurset

Barnehagekurset

Fordypningskurs i eurytmi

2010

Oslokursene 2010 (26. juli – 6. august)

Innføringskurs

Kurs for assistenter

Oslokurset

Barnehagekurset

Kurs for styrere/ daglig ledere ved Steinerbarnehagene i Norge, 15.november 2010

Datakurs 2010, Trondheim – Stavanger – Vestfold

Kunst- og håndverksstevne, i Oslo 20.-24.september 2010

Loading...