En av våre tidligere masterstudenter, Jennifer Aouad fra Libanon, har nylig sammen med sin veileder Fabio Bento fått publisert en artikkel i et fagfellevurdert tidsskrift – Journal of Open Innovation. Artikkelen A Complexity Perspective on Parent–Teacher Collaboration in Special Education, er basert på hennes masteroppgave.

I artikkelen drøfter forfatterne kommunikasjon og samarbeid mellom foreldre og lærere som en betydningsfull side ved skolen som organisasjon og som en del av den pedagogiske hverdagen. Det empiriske grunnlaget for studien er kvalitative intervju av seks lærere som arbeider i en spesialpedagogisk-terapeutisk institusjon i Libanon. Funnene indikerer at lærere spiller en viktig rolle i å bevisstgjøre og kommunisere med foreldrene de pedagogiske utfordringene de står overfor i skolehverdagen. Samtidig virker mange organisatoriske faktorer utfordrende for kommunikasjonen og foreldre-lærersamarbeidet i skolen. Artikkelen utdyper og diskuterer disse utfordringene i lys av kompleksitetsteori