I steinerpedagogikken settes barnet alltid i sentrum. Pedagogikken baserer seg på den helt grunnleggende tanken om at det tenkende, det emosjonelle og det handlende mennesket er likeverdig. Denne tanken legger grunnlaget for steinerpedagogikkens forståelse av mennesket som helhetlig.

Les mer om barnehagelærerutdanningen ved Steinerhøyskolen her.

Emosjonell utvikling

Når du utdanner deg til å bli barnehagelærer ved Steinerhøyskolen får du mulighet til å være til stede for barn i en av livets mest utviklende og spennende faser. Du får sjansen til å inspirere hvert enkelt barn til å utforske sine egne ferdigheter gjennom lek og kreativ utfoldelse. I tillegg er det et mål for oss at alle studenter ved Steinerhøyskolen utvikler sine emosjonelle ferdigheter i løpet av studiet, slik at de får en forståelse for hvordan de kan hjelpe andre med å gjøre det samme. På denne måten vil studenter som skal bli barnehagelærere selv gjennomgå en læringsprosess, samtidig som de lærer å formidle kunnskap til andre.

Selvstendige og inspirerende pedagoger

Barnehagelærerutdanningen består av mye teori, men en stor del av studietiden vil også brukes i praksis i en av de mange steinerbarnehagene. Utdanningen holder et forholdsvis krevende teoretisk nivå. Studentene setter seg inn i mange pedagogiske retninger, i tillegg til den grundige innføringen de får i steinerpedagogikk. Våre ambisjoner og ønsker for studentene er at de med utgangspunkt i flere pedagogiske retninger skal utvikle sin egen selvstendige vurderingsevne og bli trygge i sine avgjørelser.

Per 2018 er Steinerhøyskolen den utdanningsinstitusjonene som har flest og lengst praksisperioder i løpet av studietiden. Vi er opptatt av at praksisperiodene skal være lange nok til at studentene får mulighet til å komme inn i det sosiale miljøet og knytte bånd til barna. I tredjeklasse kan alle barnehagelærerstudenter velge å ha en av praksisperiodene i utlandet. Det finnes et mangfoldig utvalg av steinerbarnehager å velge mellom og de er spredt utover store deler av verden.

Her kan du lese tidligere studenters erfaringer med praksis på New Zealand.

Innovativ pedagogikk og utforskende metoder

Ønsker du å inspirere og bidra til å skape et miljø hvor læring kommer naturlig? Da passer barnehagelærerutdanningen ved Steinerhøyskolen for deg. Vi formidler innovativ pedagogikk og utforskende metoder for læring. Vårt mål er å utdanne selvstendige, kreative og trygge pedagoger.

Grunnleggende prinsipp om frihet

Helt sentralt i steinerpedagogikken er prinsippet om frihet. Dette gjelder alle som utdanner seg og underviser ved Steinerhøyskolen. Ved våre utdanningsinstitusjoner er barna, elevene og studentene underlagt et prinsipp om frihet. Det samme gjelder alle pedagoger som underviser med utgangspunkt i steinerpedagogikken. Prinsippet baserer seg på enkeltindividets mulighet til å brukes sine evner på en meningsfull måte.

Dette betyr at du som ferdig utdannet barnehagelærer i steinerpedagogikk ikke trer inn i et fastlåst system preget av målstyring, krav og testing. Mange pedagoger føler at deres handlingsrom gradvis snevres inn og at de blir underlagt flere rutiner og må forholde seg til krav. Steinerpedagogene er frigitt dette fordi frihetsprinsippet alltid ligger som en helt grunnleggende verdi.

Her kan du lese mer om barnehagelærerutdanningen ved Steinerhøyskolen.