Ariadnefondet2019-04-24T16:09:03+02:00
Book foreleser

SISTE SAKER

Om Ariadnefondet

Ariadnefondet ble opprettet i 1992 og er et samarbeid mellom Steinerskolenes Foreldreforbund, Steinerskoleforbundet og Steinerhøyskolen.

Ariadnefondet formål er å stimulerer til pedagogisk utviklingsarbeid og forskning innenfor Steinerskolene. Søknader blir behandlet en gang i året, og søknadsfristen er 1. mars.

Mer informasjon om hvem som kan søke, hva søknaden skal inneholde og prosjekter som tidligere er støttet av fondet følger nedenfor.

Søknaden skal inneholde:

  • en kort beskrivelse av prosjektet som skal gjennomføres
  • kort om søkerens bakgrunn for å gjøre dette arbeidet
  • en oversikt over kostnader som prosjektet vil føre med seg og stipendbeløpet det søkes om

Søknaden sendes til: e-post: adm@steinerhoyskolen.no

Postadresse: Steinerhøyskolen, Professor Dahls gate 30, 0260 Oslo.

Styret i Ariadnefondet behandler innkomne søknader i løpet av mars, og svar på søknaden blir sendt ut innen utgangen av april. Styret består av seks personer – to representanter fra  Steinerskolenes Foreldreforbund, Steinerskoleforbundet og Steinerhøyskolen.

Styret pr 30. september 2016:

Styreleder: Gry Alsos (Steinerskoleforbundet),  Solåsen 33 B, 5223 Nesttun,

Tel: 94 85 66 65,  E-post: gry.alsos@steinerskolen.no,

Styremedlem: Janne Eldevik (Steinerhøyskolen), Øvrefoss 14, 0555 Oslo

Tel: 98 02 44 99, E-post: janne.eldevik@steinerhoyskolen.no

Styremedlem: Astrid Sofie Jacobsen (Steinerskoleforbundet), Rundveien 14A, 2312 Ottestad

Tel: 91 99 00 865, E-post: astrid.sofie.jacobsen@steinerskolen.no

Styremedlem: Janne Ellingsen (Steinerskolenes Foreldreforbund), Åsveien 19, 3121 Nøtterøy

Tel: 98 64 98 98, E-post: jachelno@gmail.com

Styremedlem: Nina Bachke (Steinerskolenes Foreldreforbund), Vikedalsgate 30, 4012 Stavanger

Tel: 98 64 12 38, E-post: nina.bachke@yahoo.no

Hva er støtteberettiget og hvem kan søke?

Ariadnefondet formål er å støtte personer som har et prosjekt som vil kunne fordype den Steinerpedagogiske idé og bidra til økt faglig og pedagogisk kompetanse i Steinerskolen.

Fondet har gjennom årene støttet mange ulike prosjekter:

  • utvikling av lærebøker, bla matematikkhefter, grammatikkhefter og sangbøker for elever
  • utvikling av pedagogiske veiledningshefter for lærere i bla engelsk, naturfag og eurytmi
  • undervisningsforsøk innen gårdsarbeid og hagebruk med formidling av erfaringer i etterkant

En fellesnevner for prosjektene er at Steinerskolelæreres opparbeidete erfaring og kompetanse blir nedfelt og tilflyter skolene i form av undervisningsmateriell, fagbøker, artikler osv.

Noen prosjekter er ikke støtteberettiget:

Det gis ikke støtte til utdanning eller forskerutdanning.

Studier ved universitet, høyskole og Steinerhøyskolen på bachelor, master- og doktorgradsnivå er ikke støtteberettiget.

  • Det gis ikke støtte til kurs og seminarer knyttet til faglig eller pedagogisk utvikling for den enkelte lærer/pedagog.
  • Det gis ikke støtte til prosjekter som blir iverksatt, arbeidet frem og implementert i utlandet, uten tilknytning til Steinerskolebevegelsen i Norge.

Støtte fra Ariadnefondet er forbeholdt prosjekter som innehar en formidlingsdel enten det er publisering eller annen form for formidling. Støtten gis til én eller flere personer som er personlig ansvarlig for prosjektets fremdrift og gjennomføring. Nedenfor er noen eksempler på personer og prosjekter som har fått støtte.

Hvor kommer fondsmidlene fra?

De siste årene har FAU ved skolene hvert år gitt fast bidrag ved å ha fast tildeling på 5 % av inntektene fra julemarkedet.

Tidligere var det læreren Jo Sandvik ved Rudolf Steinerskolen i Oslo, foreldrene Geir og Marianne Uthaug og Peter og Grethe Jobling som sørget for det økonomiske grunnlaget for Ariadnefondet. De tok initiativ til å lage opptrykk og nytrykk av Steinerskolens tidligere julehefte: Jul med barna. Fra fondet ble grunnlagt i 1992 til og med julen 2007, ble det hver høst laget julehefter av tidligere tekster og illustrasjoner kombinert med nytt stoff. Geir og Marianne Uthaug nedla et stort frivillig arbeid som redaktører for bladet, godt hjulpet av Jo Sandvik. Steinerskole-elevene rundt om i landet solgte heftene i månedene før jul, og overskuddet av salget gikk til fondet.

Ariadnefondets kontonr.: 1254.05.51829

Prosjekter støttet av Ariadnefondet 2016

1. Trond Skaftnesmo

Oversettelse av Kranichs bok «Pflanzen als Bilder der Seelenwelt»

Kr. 24 000,-

2. Ketil Reigstad
Støtte til illustrasjoner og lay-out av boken Reinecke Rev som er oversatt av Jørgen Lunde
Kr. 24 000,-

Prosjekter støttet av Ariadnefondet 2015:

1. Fenna Lammers

Oppgavehefter i matematikk for 2, 3 og 4. klasse

Kr. 25 000

2. Pierre Sachot
Bygging og tilrettelegging av sunhive i ungdomsskolen
Kr. 7 500,-
3. Anne Widner
Eurytmiprosjektet «Abel stå opp»
Kr. 7 500,-

4. Hanne Weisser

Bokprosjekt om middelalderballader

Kr. 22 000,-

5. BOREAS

Eurytmiprosjektet «Der wald der liebe in uns»

Kr. 6 000,-

6. Turid N. Schjønsby

Publisering av bok med arbeidstittel «Bevegelse og uttrykk i tidlig modernistisk dans»

Kr. 12 000,-

7. Steinerhøyskolen

Prosjekt deling av aktuelt lærestoff på «Byggesteiner»

Kr. 144 000,-

Ekstraordinær tildeling høsten 2013

Ariadnefondet fikk i gave fra Tidsskriftet Steinerskolen kr. 100.000,- til en ekstraordinær tildeling av midler høsten 2013.

Følgende prosjekter fikk støtte:

  • Lars Wegge: Bokprosjekt om tresløyd i steinerskolen, kr. 48.000.
  • Gottfried Straube Fjeldså: Bokprosjekt med tittel «A Silicon Valley School That Doesen’t Compute» kr. 60.000.
Prosjekter støttet av Ariadnefondet 2012:

1. Ninon Onarheim

Oppstart av steinerpedagogisk nettforum

Kr. 61.000,-

2. Jørgen Lunde

Ferdigstillelse av diverse kompendier/hefter

Kr. 10.600,-

Prosjekter støttet av Ariadnefondet 2011:

1. Bente Katja Bø og Marianne Tellmann
Lesebok for 3.kl.
Kr. 60.000,-
2. Jakob Kvalvaag
En pedagogisk kommentarbok til Parzival-litteraturen
Kr. 60.000,-
3. Fenna Lammers
Fire oppgavehefter i matematikk i barneskolen
Kr. 25.000,-
4. Halfdan Halvorsen
Lærerveiledning/idèbok
Kr. 20.000,-
Totalt bevilget stipender 2011: Kr. 165.000,-
Prosjekter støttet av Ariadnefondet 2010:
 
1. Humanistlinjen ved Oslo by Steinerskole v/Helge Horn:
Midler til å utforme et kompendium i språklære i tråd med Steinerskolens pedagogiske og didaktiske tankegang
Kr. 35.000,-
2. Harald Haakstad:
Midler til oversettelse av Rudolf Steiners Metodisk didaktisk kurs.
Kr. 25.000,-
3. Fenna Lammers:
Midler til å lage lærerveiledning i matematikk for 6. og 7.klasse (90 sider)
Kr. 25.000,-
4. Henrik Thaulow:
Midler til å lage bok av masteroppgaven «Formtegning som førbegrepslig tenkning tigjengelig for lærere»
Kr. 35.000,-
5. Gry Veronica Alsos:
Midler til lærerbok i grammatikk
Kr. 35.000,-
6. Jakob Kvalvaag:
Midler til utarbeidelse av en «håndbok i Parzival», veiledning for lærere, 2. vg. (forprosjekt)
Kr. 15.000,-
Totalt bevilget stipender 2010: Kr. 170.000,-