Professor pedagogikk

Jenny Steinnes

Underviser:
Pedagogikk

Utdanning:

2006            Dr. Polit,pedagogikk NTNU

2001               Cand. Polit. Hovedfag i pedagogikk NTNU

2001             10 vekttall drama Høgskulen i Volda

1992                Cand. Mag. Universitetet i Bergen, sosiologi, engelsk, mellomfag pedagogikk

Arbeidserfaring:

2019 – d.d.                Professor II i pedagogikk, Steinerhøyskolen i Oslo.

2016 –2017                Professor II i barnehagepedagogikk, Høgskolen i Hedmark

2011 – d.d.                 Professor i pedagogikk/spesialpedagogikk Høgskolen i Lillehammer

2009 – 2013               Programsensor for Program for Pedagogikk, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

2006-2011                  Førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk   Høgskolen i Lillehammer

2005-2006                 Midlertidig stilling som høgskolelektor ved Høgskolen i Lillehammer

2002-2005                 Stipendiat ved Høgskolen i Lillehammer kombinert med undervisningsoppdrag

2001-2002                  Rådgiver Ålesund PPT

1990-2001                   Klasselærer Steinerskolen i Ålesund

1988-1990                   Daglig leder, Ålesund Konditori og cafedrift A/S, Ålesund

Undervisning og pedagogisk utviklingsarbeid ved Høgskolen i Lillehammer:

  • Utvikling og igangsetting av MA i spesialpedagogikk med oppstart 2006.
  • Undervisning på alle nivåer fra årsenhet til PhD. Nå primært på MA i spesialpedagogikk
  • Veiledning av MA oppgaver og PhD.
  • Utvikling og emneansvar for ulike emner BA og MA spesialpedagogikk
  • Utvikling av ny internasjonal MA Special Education, Practical Skills, transformative learning i samarbeid med Ruskin Mill College/Ruskin Mill Trust UK. Igangsatt høst

Oppdrag for andre institusjoner:

2018                            Andreopponent doktoravhandling, NTNU

2017                            Førsteopponent doktoravhandling. Institut for psykologi og uddannelsesforskning Roskilde Universitet, Danmark

2016                            Andre opponent PhD. Institutt for barnehagelærerutdanning UiS

2015                            Førsteopponent PhD. Norsk senter for barneforskning NTNU

2014                            Andreopponent PhD Spesialpedagogikk, UiO

2014 og 2015             Kompetansevurdering, UiT, NTNU og HiHm

2013                            Kompetansevurdering UiT

2012 og 2013              Kompetansevurdering HiØ

2012 – 2014                  Forelesningsoppdrag HiVe

2012 – dd.                    Sensur MA oppgaver NTNU

2007 –  dd.                    Sensur MA oppgaver Høgskolen i Oslo

2007                              Andreopponent Dr. Polit. Pedagogisk institutt, NTNU

2006 – 2015                 Forelesninger ved Steinerhøyskolens internasjonale

MA program

2006- dd.                    Refereebl.a. for Norsk Pedagogisk Tidsskrift, Pedagogikk og kritikk Educational Review, Nordisk pedagogikk, Seminar.nett og    Scandinavian Journal of Educational Research.

2005                            Forelesningsoppdrag Ph.D. kurs NTNU

Publisering:

2004    Jacques Derrida: Er det mulig å være pedagog i Steinsholt & Løvlie (red)Pedagogikkens mange ansikter,Pedagogisk idehistorie fra antikken og til det postmoderne(2004) Oslo: Universitetsforlaget s. 669 – 683

2004    Rudolf Steiner; Pedagogikk som kunstnerisk praksis i Steinsholt & Løvlie (red) Pedagogikkens mange ansikter,Pedagogisk idehistorie fra antikken og til det postmoderne (2004) Oslo: Universitetsforlaget s. 392 – 406

2004    Transformative Education in a Poststructuralist Perspective, Journal ofTransformative Education, October 2004, volume 2 number 4. Sage Publications pp. 261 – 275

2006    Avhandling til Dr. polit NTNU 2006:105

Den andre Skoleporten, -om institusjonalisering av den pedagogiske handling, et møte med Jacques Derridas språkkritiske perspektiver.

2006    Pedagogikk og vitenskapskritikk, Norsk Pedagogisk Tidsskrift.3/2006 Universitetsforlaget,  205 – 217

2006    Paralyses or Battlefields: Pedagogy and a proposed parricide, Educational Philosophy andTheory,Blackwell Publishing Vol. 38, No.2, 2006 pp 186 – 200.

2007    Et poststrukturalistisk blikk på spesialpedagogikkens etiske og vitenskapsteoretiske utfordringer Forskningsutgaven av Spesialpedagogikk 02/2007 s. 44 – 50.

2007    Opprinnelse, forutsetning og mening – hos Bakhtin, Benjamin, Nietzsche og Derrida

Norsk Filosofisk tidsskriftnr 4/2007, Universitetsforlaget s. 301-315

2008    Pedagogikkens hjemlige bygninger, Ibsen, Joyce og Derrida – Om Babels tårn, Løvhyttefesten og den Fremmende, Norsk Pedagogisk tidsskrift:  1/2008 Universitetsforlaget s. 64-75

2009    Transformative Teaching – Restoring the Teacher – under Erasure Educational Philosophyand Theory, Blackwell Publishing, Vol. 41, nr 2 pp 114 – 125

2009    Om å tenke opplysningstanken på nytt, på gamle og nye måter i Steinsholt, K. /Dobson, S. (red) Verden satt ut av spill. Postmoderne pedagogiske perspektiver.  Trondheim: Tapir Forlag

2010    Questioning the Genre, the Case of the Thesis, Nordic Studies in Education, Special

Issue: Questioning the Academic Genre, inDobson, S./Steinnes, J.(eds) Universitetsforlaget, Vol 30, pp. 214-225

2010    En bekreftelsens etikk, universelle rettigheter og et individuelt ansvar, kapittel i

Reindal S./Hausstätter, R. (red) Spesialpedagogikk og etikk, individuelle rettigheter og et kollektivt ansvar, Høgskoleforlaget s. 100 – 114

2011  The Knight of Faith, ethics in special needs education, Journal of Moral Education, Vol. 40, No. 4, December 2011, pp. 457-469 nivå 2

2011    For en mindre danning, Med Deleuze og Guattari på søk etter danningsbegrepets vibrasjonssentrum s 193-210, i Steinsholt/Dobson (red) Dannelse, Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap, Trondheim: Tapir akademiske forlag

2011    Om tro, tvil og lidenskap i spesialpedagogikkens etiske (av)grunn, i Haaland/Haugsbakk (red) Pedagogikk for en ny tid, Hamar: Opplandske bokforlag

2012  An Act of Methodology, a Document in Madness, writing Ophelia, Educational Philosophy and TheoryVol 44, No 8, 2012 pp. 818 – 830

2012   Tacit knowledge and literacy, writing in and between letters, I Bergstedt, B., Herbert, A., Kraus, A. (2012) InitiatingLearning, European Studies on Educational Practices 2, Münster/New York/München/Berlin: Waxman Verlag,

2013    Om håpets muligheter i Kunnskapens Europa, i Steinnes/Dobson, (red.) Pedagogikk under livets tre,Trondheim: Akademika

2016    Spesialpedagogen, mellom myter og mennesker, i Hausstätter, R.S. & Reindal S.M. (2016) Spesialpedagogikk: fagidentitet og samfunnsnytte, Oslo: Cappelen Damm akademisk

2017    Enhver historie er en spøkelseshistorie, narrativ veiledning i spesialpedagogikken. Kapittel i antologi Veiledning og oppdagelse, Gyldendal forlag

2018    Drømmen om en skole, Bokessay, Arr, idehistorisk tidsskrift, 3-4/2018

2019    Levende begreper, et steinerpedagogisk og vitenskapsfilosofisk blikk på begrepslæring antatt Pedagogikk og kritikk

Redaktørarbeid:

2010    GjesteredaktørNordic Studies in Education no 4. 2010, med professor Stephen Dobson HiHm, special edition:” Challenging the Academic Genre”

2013    Redaktør med Stephen Dobson, Pedagogikk under livets tre, Trondheim: Akademika forlag